Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne 2/2004

Uchwa?y Senatu


 
Uchwa?a Nr  148

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa ks. abp. dr. Józefowi Kowalczykowi.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez Promotora wniosek, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Ksi?dzu Arcybiskupowi JÓZEFOWI KOWALCZYKOWI
Nuncjuszowi Apostolskiemu

w uznaniu wybitnych zas?ug w dziele uregulo-wania w Polsce stosunków mi?dzy pa?stwem    i Ko?cio?em poprzez Konkordat oraz szczegól-nych zas?ug w staraniach o erygowanie Wy-dzia?u Teologii w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

§ 2
Wniosek Promotora w tej sprawie stanowi za-??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  149

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2003 rok.

§ 1
Na podstawie opinii bieg?ych rewidentów przeprowadzaj?cych badanie sprawozdania fi-nansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2003 rok, na które sk?ada si?:

1) bilans sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2003 roku zamykaj?cy si? po stronie akty-wów i pasywów kwot?  315.336.113,04 z?;

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazuj?cy zysk netto w kwocie 144.313,57 z?;

3) zestawienie zmian w funduszu w?asnym     za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazuj?ce zwi?kszenie funduszu w?asnego o kwot? 16.808.089,41 z?;

4) sprawozdanie z przep?ywu ?rodków pie-ni??nych, wykazuj?ce zmniejszenie stanu ?rodków pieni??nych netto w ci?gu bada-nego okresu o kwot? 5.425.860,57 z?;

5) dodatkowe informacje i obja?nienia.

§ 2
Zysk netto w kwocie 144.313,57 z? przeznacza si? na zwi?kszenie funduszu zasadniczego.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  150

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 kwietnia 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Hochschule Vechta, Niemcy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Hochschule Vechta, Niemcy.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  151

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 kwietnia 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy  z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu Jono-sfery i Propagacji Fal Radiowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwer-sytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie poro-zumienia o wspó?pracy z Instytutem Ziemskie-go Magnetyzmu Jonosfery i Propagacji Fal Ra-diowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Mos-kwie, Rosja.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Uchwa?a Nr  152

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 kwietnia 2004 roku

w sprawie: trybu zawierania umów z mi?-dzynarodowymi instytucjami naukowymi.

Maj?c na wzgl?dzie przypadki, w których Uni-wersytet powinien niezw?ocznie przyst?pi?          do organizacji gospodarczej lub zawrze? umo-wy z mi?dzynarodowymi instytucjami nauko-wymi, na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uni-wersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod?, aby w okresie mi?dzy po-siedzeniami Senatu, w szczególnie uzasadnio-nych przypadkach Rektor móg? podj?? decyzje o  przyst?pieniu Uniwersytetu do organizacji gospodarczej oraz zawrze? w imieniu Uniwer-sytetu umowy z mi?dzynarodowymi instytu-cjami naukowymi.

§ 2
Na najbli?szym posiedzeniu Senatu Rektor zo-bowi?zany jest z?o?y? szczegó?ow? informacj? o decyzjach, o których mowa w § 1, a Senat podejmie stosown? uchwa??.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  153

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie: uzupe?nienia do Uchwa?y Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie dzia?a? w polityce kadrowej i rozwoju uprawnie? akademickich.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy   z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) z pó?n.zm., Senat postanawia.

§ 1
W Uchwale Senatu Nr 127 z 30 stycznia 2004 roku w § 1 wprowadza si? uzupe?niaj?ce, kolejne zapisy:

15. Zobligowanie m?odych pracowników  do odbywania sta?y naukowych.
16. Tworzenie etatów naukowych dla wybit-nych pracowników z kraju i zagranicy.
17. Wprowadzenie kryterium znajomo?ci bieg-?ej j?zyka angielskiego lub innego nowo-?ytnego przy mianowaniu na stanowisko adiunkta, potwierdzonej odpowiednim cer-tyfikatem.
18. Uzale?nienie awansu naukowego od efekt-ów w zakresie wspó?pracy z zagranic?.
19. Wprowadzenie przy awansowaniu na sta-nowisko profesora zasady odbycia sta?u naukowego w renomowanych o?rodkach zagranicznych i krajowych.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  154

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie: podj?cia post?powania w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu oraz uwzgl?dniaj?c Uchwa?? Nr 110 Senatu UWM w Olsztynie z 30 listopada 2001 roku, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat podejmuje post?powanie w sprawie na-dania tytu?u doktora honoris causa prof. dr hab. Teresie Kostkiewiczowej.

§ 2
Funkcj? promotora powierza si? prof. dr hab. Krystynie Stasiewicz.

§ 3
Ocen? zasadno?ci wniosku powierza si? ni?ej wymienionym recenzentom:
• prof. dr hab. Zbigniew GOLI?SKI,
• prof. dr hab. Mieczys?aw KLIMOWICZ,
• prof. zw. dr hab. Janusz TAZBIR.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  155

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-fi-nansowego na 2004 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?.zm.) oraz    § 10 ust.1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy   na rok 2004 uwzgl?dniaj?cy: (w tys. z?)

1. Przychody dzia?alno?ci gospodarczej 234.264,6    
2. Koszty dzia?alno?ci gospodarczej 234.124,6    
3. Zysk z dzia?alno?ci gospodarczej 140,0        
4. Zwi?kszenia funduszu zasadniczego  27.390,8
      Zmniejszenia funduszu zasadniczego   15.300,0
      Stan funduszu na koniec roku 2004   157.679,2
5. Zwi?kszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów 29.700,0
      Zmniejszenia funduszu pomocy material-nej dla studentów 30.600,0
      Stan funduszu na koniec roku 2004 359,1
6. Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypen-dialnego 50,0         
      Zmniejszenia w?asnego funduszu stypen-dialnego 140,0
Stan funduszu na koniec roku 2004 1,8
7. Zwi?kszenia funduszu wdro?eniowego    250,0                  
Zmniejszenia funduszu wdro?eniowego  280,0
Stan funduszu na koniec roku 2004 250,5


§ 2
Plan rzeczowo-finansowy stanowi za??cznik    do niniejszej Uchwa?y           

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  156

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2004 roku


w sprawie: upowa?nienie rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2004.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?.zmian.) oraz  § 10 ust.1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:
§ 1
Senat upowa?nia rektora do dokonywania zmian planu rzeczowo-finansowego Uniwersy-tetu na rok 2004 uchwalonego Uchwa?? Senatu Nr 155 z dnia 23 kwietnia 2004r.

§ 2
O dokonywanych zmianach w planie rzeczo-wo-finansowym na rok 2004 rektor zobowi?-zany jest poinformowa? Senat na najbli?szym posiedzeniu.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  157

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2004 roku


w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o   wspó?pracy z PA?STWOWYM MUZEUM PRZYROD-NICZYM NARODOWEJ AKADEMII NA-UK UKRAINY WE LWOWIE, UKRAINA.
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy    z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27. IX. 1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z PA?STWO-WYM MUZEUM PRZYRODNICZYM NA-RODOWEJ AKADEMII NAUK UKRAINY WE LWOWIE, UKRAINA

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  158

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2004 roku


w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntów zlokalizo-wanych w obr?bach ewidencyjnych: To-maszkowo, Dorotowo.

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntów zlo-kalizowanych w obr?bach ewidencyjnych: Tomaszkowo, Dorotowo o ??cznej powierzchni 22,45 ha, zgodnie z ich przeznaczeniem okre?-lonym w miejscowym planie zagospodarowa-nia przestrzennego w rejonie wsi Tomaszko-wo, gmina Stawiguda.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  159

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 kwietnia 2004 roku


w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej.

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o-?onego w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej, przeznaczonego w miejscowym planie zagos-podarowania przestrzennego pod zabudow? mieszkaniow? wielorodzinn? o ??cznej po-wierzchni oko?o 2,2 ha wraz z przyleg?ymi terenami zieleni o powierzchni oko?o 1,2 ha oraz pod zabudow? mieszkaniow? jednoro-dzinn? o ??cznej powierzchni oko?o 16 ha w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkanio-wych pracowników Uniwersytetu.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  160

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: realizacji przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie postano-wie? „Deklaracji Bolo?skiej” oraz Komuni-katów z Konferencji Ministrów Edukacji pa?stw europejskich w Pradze i Berlinie.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy   z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.),    § 10 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu oraz zgodnie z przyj?tymi przez Senat kierunkami rozwoju kszta?cenia w Uniwersytecie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat akceptuje dzia?ania w?adz uczelni zwi?-zane z realizacj? strategicznych zada? wynika-j?cych z uczestnictwa Uniwersytetu w europej-skim systemie edukacyjnym, w szczególno?ci:
1. tworzenie wspólnej struktury czytelnych i porównywalnych stopni naukowych;
2. wprowadzenie dwuetapowego systemu kszta?cenia: zawodowego-magisterskiego (na kierunkach studiów), a docelowo trój-stopniowego modelu edukacji (studia dok-toranckie);
3. dba?o?? o popraw? jako?ci kszta?cenia, w tym promocj? wspó?pracy europejskiej dotycz?cej opracowania porównywalnych kryteriów i metodologii oceny jako?ci kszta?cenia;
4. promocj? systemu mobilno?ci studentów oraz nauczycieli akademickich;
5. wspó?prac? w procesie opracowania zinte-growanych programów nauczania, szkole? i bada? oraz ustalenia kompatybilnego systemu zalicze? – ECTS, a tak?e systemu wzajemnego uznawania wyników kszta?ce-nia w uczelniach europejskich (suplement do dyplomu);
6. indywidualizacj? programów nauczania poprzez stworzenie platformy przedmio-tów fakultatywnych (przedmiotów do wy-boru) w ramach kierunku i specjalno?ci;
7. tworzenie oferty kszta?cenia w j?zykach obcych;
8. rozwój oferty edukacyjnej w zakresie do-kszta?cania i doskonalenia zawodowego.

§ 2
Senat uznaje za priorytetowe nast?puj?ce kie-runki dzia?ania w zakresie dydaktyki:
1. Wymiar europejski w kszta?ceniu akade-mickim.
2. Rozwijanie form kszta?cenia ustawiczne-go.
3. Wdro?enie wewn?trznego systemu zarz?-dzania i monitorowania jako?ci kszta?ce-nia.
4. Wspó?dzia?anie uczelni i studentów z in-stytucjami rz?dowymi w realizacji posta-nowie? „Deklaracji Bolo?skiej”.
5. Rozwijanie kszta?cenia w formule „e-lear-ning”.
6. Promocja idei zawartych w „Deklaracji Bolo?skiej” w ?rodowiskach akademickich pa?stw, których rz?dy nie podpisa?y poro-zumienia o uczestnictwie w europejskim systemie edukacyjnym.
7. Realizacja programu mobilno?ci studen-tów, doktorantów i nauczycieli akademic-kich w ramach Mi?dzynarodowego Cen-trum Bada? Naukowych i Wspó?pracy z Europ? Wschodni? i Po?udniowo-Wschodni? (CIRCEOS) oraz Sieci Uni-wersytetów Regionu Morza Ba?tyckiego (BSRUN).

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  161

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: powo?ania nowych specjalno?ci oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersyte-cie.

W oparciu o art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 11 Statutu UWM, na wniosek Se-nackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co nast?puje:
§ 1
W Uniwersytecie dokonuje si? zmian w ofercie kszta?cenia na ni?ej wymienionych kierunkach studiów:
1. Na kierunku: BIOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych spe-cjalno?ci: „biologia ogólna”, „biologia ?rodowiskowa”, „biologia molekular-na”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych – li-cencjackich o specjalno?ci „biologia ogólna” z 6-semestralnym okresem kszta?cenia;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych o specjalno?-ciach: „biologia molekularna”, „biolo-gia ?rodowiskowa” z 4-semestralnym okresem kszta?cenia.
2. Na kierunku: BIOTECHNOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych specjalno?ci: „biotechnologia w medy-cynie weterynaryjnej, „biotechnologia mikroorganizmów”, „biotechnologia zwierz?t”, „biotechnologia ro?lin”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych – li-cencjackich w zakresie ?cie?ki edu-kacyjnej bezspecjalno?ciowej z 6-se-mestralnym okresem kszta?cenia;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych o specjalno?ciach: „bio-technologia w medycynie weterynaryj-nej”, biotechnologia mikroorganiz-mów”, „biotechnologia zwierz?t”, „biotechnologia ro?lin” z 4-semestral-nym okresem kszta?cenia.
3. Na kierunku: EDUKACJA ARTYSTYCZ-NA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZ-NEJ:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanej spe-cjalno?ci: „prowadzenie zespo?ów wo-kalno-instrumentalnych” oraz ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?ciowej;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-li-cencjackich w zakresie ?cie?ki eduka-cyjnej bezspecjalno?ciowej z 6-semes-tralnym okresem kszta?cenia.
4. Na kierunku: EDUKACJA ARTYSTYCZ-NA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZ-NYCH:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanej ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?cio-wej;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-li-cencjackich w zakresie ?cie?ki eduka-cyjnej bezspecjalno?ciowej z 6-semes-tralnym okresem kszta?cenia.
5. Na kierunku: EDUKACJA TECHNICZ-NO-INFORMATYCZNA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów jedno-litych magisterskich w zakresie reali-zowanych specjalno?ci: „podstawy techniki i zastosowania informatyki„ oraz „specjalno?ci nauczycielskiej”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie „spe-cjalno?ci nauczycielskiej” z 6-semes-tralnym okresem kszta?cenia;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich w zakresie specjalno?ci: „podstawy techniki i zastosowania in-formatyki” z 7-semestralnym okresem kszta?cenia;
d) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie „specjalno?ci nauczycielskiej” z 4-se-mestralnym okresem kszta?cenia;
e) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych o specjalno?ci: „podsta-wy techniki i zastosowania informaty-ki” z 3-semestralnym okresem kszta?-cenia.
6. Na kierunku: EKONOMIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów jedno-litych magisterskich w zakresie reali-zowanych specjalno?ci: „ekonomia mened?erska”, „rynki mi?dzynarodo-we i gospodarka globalna”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie realizowanej specjalno?ci: „ekonomia mened?erska”;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie studiów dziennych i zaocznych zawo-dowych-licencjackich w zakresie spe-cjalno?ci: „ekonomia mened?erska” z 6-semestralnym okresem kszta?cenia;
d) powo?uje si? specjalno?ci: „ekonomia przedsi?biorstwa”, „rachunkowo??  i rynki finansowe” w statusie dzien-nych i zaocznych studiów magister-skich uzupe?niaj?cych z 4-semestral-nym okresem kszta?cenia.
7. Na kierunku: FILOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych spe-cjalno?ci: „filologia germa?ska”, „filologia rosyjska z j?zykiem niemie-ckim”, „filologia rosyjska z j?zykiem angielskim”, „filologia ukrai?sko-pol-ska”, „filologia wschodnios?owia?-ska”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie za-ocznych studiów jednolitych magister-skich w zakresie realizowanej specjal-no?ci: „filologia rosyjska”;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie specjalno?ci: „filo-logia germa?ska”, „filologia rosyjska    z j?zykiem niemieckim”, „filologia ro-syjska z j?zykiem angielskim”, „filolo-gia ukrai?sko-polska”, „filologia wschodnios?owia?ska” z 6-semestral-nym okresem kszta?cenia;
d) uruchamia si? kszta?cenia na poziomie zaocznych studiów zawodowych-li-cencjackich w zakresie specjalno?ci: „filologia rosyjska” z 6-semestralnym okresem kszta?cenia;
e) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „filologia germa?ska”, „filologia ro-syjska z j?zykiem niemieckim”, „filologia rosyjska z j?zykiem angiel-skim”, „filologia ukrai?sko-polska”, „filologia wschodnios?owia?ska”          z 4-semestralnym okresem kszta?cenia;
f) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „filologia rosyjska” z 4-semestralnym okresem kszta?cenia.
8. Na kierunku: FILOLOGIA POLSKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych spe-cjalno?ci: „edukacja teatralna”, „infor-macja naukowa i bibliologia”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanej spe-cjalno?ci: „informacja naukowa i bi-bliologia”;
c) znosi si? kszta?cenie na poziomie za-ocznych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie realizowanej ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?cio-wej;
d) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie specjalno?ci: „edu-kacja teatralna”, „informacja naukowa i bibliologia” z 6-semestralnym okre-sem kszta?cenia;
e) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów zawodowych-li-cencjackich w zakresie specjalno?ci: „informacja naukowa i bibliologia” z 6-semestralnym okresem kszta?cenia;
f) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki eduka-cyjnej bezspecjalno?ciowej z 4-semes-tralnym okresem kszta?cenia;
g) powo?uje si? specjalno??: „edytor-stwo” w statusie dziennych studiów zawodowych-licencjackich z 6-semes-tralnym okresem kszta?cenia.
9. Na kierunku: FILOZOFIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów jedno-litych magisterskich realizowanych w zakresie ?cie?ki edukacyjnej bezspe-cjalno?ciowej;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?cio-wej z 6-semestralnym okresem kszta?-cenia;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?cio-wej z 4-semestralnym okresem kszta?-cenia.
10. Na kierunku: GEODEZJA I KARTOGRA-FIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich realizowanych w zakresie specjalno?ci: „geodezja i systemy in-formacji przestrzennej”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych realizowanych w zakresie specjalno?ci:”geodezja i systemy in-formacji przestrzennej”;
c) zmienia si? wymiar kszta?cenia w za-kresie specjalno?ci: „geodezja i szaco-wanie nieruchomo?ci”, realizowanej na poziomie dziennych studiów zawo-dowych-in?ynierskich z 8 na 7-semes-tralny;
d) zmienia si? wymiar kszta?cenia w za-kresie specjalno?ci: „geodezja i szaco-wanie nieruchomo?ci”, realizowanej na poziomie zaocznych studiów ma-gisterskich uzupe?niaj?cych z 3       na 4-semestralny;
e) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich w zakresie specjalno?ci: „geodezja i geoinformatyka” z 7-se-mestralnym okresem kszta?cenia;
f) powo?uje si? specjalno?ci: „geodezja gospodarcza”, „geodezja satelitarna i nawigacja”, „kataster nieruchomo?ci”  w statusie dziennych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych z 3-semes-tralnym okresem kszta?cenia;
g) zmienia si? nazw? specjalno?ci: „geo-dezja i systemy informacji przestrzen-nej” realizowanej na poziomie zaocz-nych studiów zawodowych-in?ynier-skich na „geodezja i geoinformatyka”.
11. Na kierunku: GOSPODARKA PRZES-TRZENNA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanej ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?cio-wej;
b) zmienia si? wymiar kszta?cenia w za-kresie specjalno?ci: „zarz?dzanie nie-ruchomo?ciami”, realizowanej na po-ziomie zaocznych studiów magister-skich uzupe?niaj?cych z 3 na 4-semes-tralny;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich w zakresie ?cie?ki edukacyj-nej bezspecjalno?ciowej z 7-semestral-nym okresem kszta?cenia;
d) powo?uje si? specjalno?ci: „zarz?dza-nie przestrzeni? i ?rodowiskiem”, „gospodarka nieruchomo?ciami i do-radztwo maj?tkowe” w statusie dzien-nych studiów magisterskich uzupe?nia-j?cych z 3-semestralnym okresem kszta?cenia.
12. Na kierunku: HISTORIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów jedno-litych magisterskich w zakresie reali-zowanej ?cie?ki edukacyjnej bezspe-cjalno?ciowej oraz na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanej spe-cjalno?ci: „archiwistyka”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie ?cie?ki edukacyj-nej bezspecjalno?ciowej oraz specjal-no?ci: „archiwistyka” z 6-semestral-nym okresem kszta?cenia;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki eduka-cyjnej bezspecjalno?ciowej oraz spe-cjalno?ci: „archiwistyka” z 4-semes-tralnym okresem kszta?cenia;
d) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów zawodowych-li-cencjackich w zakresie ?cie?ki eduka-cyjnej bezspecjalno?ciowej z 6-semes-tralnym okresem kszta?cenia;
e) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki eduka-cyjnej bezspecjalno?ciowej z 4-semes-tralnym okresem kszta?cenia.
13. Na kierunku: INFORMATYKA:
a)  uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów zawodowych-li-cencjackich w zakresie ?cie?ki eduka-cyjnej bezspecjalno?ciowej z 6-semes-tralnym okresem kszta?cenia.
14. Na kierunku: IN?YNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych spe-cjalno?ci: „in?ynieria przetwórstwa ?ywno?ci”, „in?ynieria procesów membranowych”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich w zakresie specjalno?ci: „in?ynieria przetwórstwa ?ywno?ci” z 7-semestralnym okresem kszta?cenia;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „in?ynieria przetwórstwa ?ywno?ci”          z 3-semestralnym okresem kszta?cenia.
15. Na kierunku: MATEMATYKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów jedno-litych magisterskich w zakresie reali-zowanej ?cie?ki edukacyjnej bezspe-cjalno?ciowej oraz na poziomie dzien-nych studiów jednolitych magister-skich w zakresie realizowanych spe-cjalno?ci: "matematyka stosowana”, „specjalno?ci informatycznej”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie realizowanej ?cie?ki edukacyjnej bez-specjalno?ciowej;
c) powo?uje si? specjalno??: „matema-tyka ogólna” w statusie dziennych i za-ocznych studiów zawodowych-licen-cjackich z 6-semestralnym okresem kszta?cenia oraz w statusie dziennych     i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych z 4-semestralnym okresem kszta?cenia;
d) powo?uje si? specjalno?? nauczyciel-sk? w zakresie nauczania matematyki    i informatyki w statusie dziennych stu-diów zawodowych-licencjackich z 6-semestralnym okresem kszta?cenia;
e) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie specjalno?ci infor-matycznej z 6-semestralnym okresem kszta?cenia;
f) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich oraz dziennych magisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno-?ci: „matematyka stosowana” odpo-wiednio z 6-cio i 4-ro semestralnym okresem kszta?cenia.
16. Na kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych specjalno?ci: „eksploatacja i diagnos-tyka pojazdów”, „maszyny i urz?dze-nia przemys?u spo?ywczego”, „in?y-nierskie zastosowanie komputerów”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów zawodowych-in-?ynierskich w zakresie realizowanych specjalno?ci: „eksploatacja i diagnos-tyka pojazdów”, „maszyny i urz?dze-nia przemys?u spo?ywczego”;
c) znosi si? kszta?cenie na poziomie za-ocznych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „eksploatacja pojazdów i maszyn”;
d) powo?uje si? specjalno??: „eksploata-cja i diagnostyka pojazdów i maszyn” w statusie dziennych i zaocznych stu-diów zawodowych-in?ynierskich z 8-semestralnym okresem kszta?cenia oraz w statusie dziennych i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych z 3-semestralnym okresem kszta?cenia;
e) powo?uje si? specjalno??: „in?ynier-skie zastosowanie komputerów w bu-dowie maszyn” w statusie dziennych studiów zawodowych-in?ynierskich z 8-semestralnym okresem kszta?cenia oraz w statusie dziennych studiów ma-gisterskich uzupe?niaj?cych z 3-semes-tralnym okresem kszta?cenia.
17. Na kierunku: OCHRONA ?RODOWISKA (Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybac-twa);
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych spe-cjalno?ci: „biotechnologia w ochronie ?rodowiska”, „ochrona zasobów natu-ralnych”, „in?ynieria ekologiczna”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich oraz dziennych studiów ma-gisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „biotechnologia w ochro-nie ?rodowiska”, „ochrona zasobów naturalnych”, „in?ynieria ekologiczna” z okresem kszta?cenia odpowiednio         7-mio i 3-semestralnym.
18. Na kierunku: OCHRONA ?RODOWISKA (Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rol-nictwa):
a) znosi si? kszta?cenie w zakresie spe-cjalno?ci: „zarz?dzanie zasobami ?ro-dowiska na obszarach wiejskich”, „kszta?towanie ?rodowiska rolnicze-go” realizowanych na poziomie dzie-nnych i zaocznych studiów magister-skich uzupe?niaj?cych;
b) zmienia si? nazw? specjalno?ci „ochrona i u?ytkowanie gleb”, reali-zowanej na poziomie dziennych i za-ocznych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych na „u?ytkowanie i ochrona gleb”.
19. Na kierunku: PEDAGOGIKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów jedno-litych magisterskich w zakresie reali-zowanych specjalno?ci: „animacja spo?eczno-kulturalna”, „pedagogika spo?eczna”, „pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika”, „pedagogika opieku?cza”, „wczesna edukacja zinte-growana”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów ma-gisterskich uzupe?niaj?cych w zakresie realizowanej specjalno?ci: „pedagogi-ka ogólna”;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-licen-cjackich w zakresie specjalno?ci: „ani-macja spo?eczno-kulturalna”, „pedago-gika spo?eczna”, „pedagogika specjal-na-oligofrenopedagogika”, „pedagogika opieku?cza” z 6-semes-tralnym okresem kszta?cenia;
d) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów zawodowych-li-cencjackich w zakresie specjalno?ci: „animacja spo?eczno-kulturalna”, „pe-dagogika spo?eczna”, „pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika”, „pe-dagogika opieku?cza”, „wczesna edu-kacja zintegrowana” z 6-semestralnym okresem kszta?cenia;
e) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie studiów dziennych i zaocznych magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?cio-wej z 4-semestralnym okresem kszta?-cenia.
20. Na kierunku: POLITOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów jed-nolitych magisterskich w zakresie re-alizowanych specjalno?ci: „mi?dzyna-rodowe stosunki polityczne i gospo-darcze”, „specjalno?? spo?eczno-ustro-jow?”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-licencjackich w zakresie spe-cjalno?ci: „mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze” oraz „spe-cjalno?ci spo?eczno-ustrojowej” z 6-semestralnym okresem kszta?cenia.
21. Na kierunku: ROLNICTWO:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych spe-cjalno?ci: „ochrona ro?lin”, „zarz?dza-nie produkcj?”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie spe-cjalno?ci: „agroturystyka”, „bioenergia w rolnictwie”, „zarz?dzanie i marke-ting w agrobiznesie”;
c) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „kszta?towanie terenów zieleni”, „agronomia”, „zarz?dzanie produkcj?”, „doradztwo w agrobizne-sie”;
d) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie spe-cjalno?ci: „produkcja ro?linna”, „ochrona ro?lin i nasiennictwo” z 8-se-mestralnym okresem kszta?cenia;
e) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „doradztwo rolnicze”, „ochrona ro?lin i nasiennictwo”, „pro-dukcja ro?linna”, „rolnicze surowce energetyczne” z 3-semestralnym okre-sem kszta?cenia.
22. Na kierunku: RYBACTWO:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanej spe-cjalno?ci: „rybactwo ?ródl?dowe”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich oraz magisterskich uzupe?-niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „rybactwo ?ródl?dowe” odpowiednio     z 8-mio i 3-semestralnym okresem kszta?cenia.
23. Na kierunku: SOCJOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie w ramach spe-cjalno?ci: „socjologia zarz?dzania i za-chowa? rynkowych”, realizowanej na poziomie dziennych i zaocznych stu-diów zawodowych-licencjackich.
24. Na kierunku: STOSUNKI MI?DZYNA-RODOWE:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie realizowanej specjalno?ci: „polityka europejska”.
25. Na kierunku: TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych spe-cjalno?ci: „energetyka i odnawialne ?ród?a energii”, „zastosowanie kompu-terów w technice”, „systemy technicz-ne”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów zawodowych-in?y-nierskich w zakresie realizowanych specjalno?ci: „energetyka i odnawialne ?ród?a energii”, „zastosowanie kompu-terów w technice”, „systemy technicz-ne”;
c) powo?uje si? specjalno?ci: „in?ynieria produkcji”, „systemy techniczne   i energetyka” w statusie dziennych i zaocznych studiów zawodowych-in-?ynierskich z 8-semestralnym okresem kszta?cenia;
d) powo?uje si? specjalno?ci: „in?ynieria produkcji”, „systemy techniczne    i energetyka” w statusie dziennych i zaocznych studiów magisterskich uzupe?niaj?cych z 3-semestralnym okresem kszta?cenia.
26.  Na kierunku: TECHNOLOGIA ?YW-NO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych specjalno?ci: „analityka”, „biotechno-logia ?ywno?ci”, „kszta?towanie bez-piecze?stwa ?ywno?ci”, „profilaktyka ?ywieniowa z elementami kosmetolo-gii”, „technologia mi?sa”, „technolo-gia mleczarska”, „technologia produk-ów ro?linnych”, „?ywienie cz?owieka”;
b) znosi si? kszta?cenie w zakresie spe-cjalno?ci: „kontrola i zarz?dzanie ja-ko?ci? w gospodarce ?ywno?ciowej”, realizowanej na poziomie dziennych studiów magisterskich uzupe?niaj?-cych;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich w zakresie specjalno?ci: „analityka”, „biotechnologia ?ywno?-ci”, „kszta?towanie bezpiecze?stwa ?ywno?ci”, „profilaktyka ?ywieniowa z elementami kosmetologii”, „techno-logia mi?sa”, „technologia mleczar-ska”, „technologia produktów ro?lin-nych”, „?ywienie cz?owieka” z 8-se-mestralnym okresem kszta?cenia;
d) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „analityka”, „biotechnologia ?yw-no?ci”, „kszta?towanie bezpiecze?stwa ?ywno?ci”, „profilaktyka ?ywieniowa z elementami kosmetologii”, „techno-logia mi?sa”, „technologia mleczar-ska”, „technologia produktów ro?lin-nych”, „?ywienie cz?owieka” z 3-se-mestralnym okresem kszta?cenia.
27. Na kierunku: TEOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów jedno-litych magisterskich (cykl B) w zakre-sie realizowanej ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?ciowej;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawodowych-licencjackich w zakresie ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?cio-wej z 6-semestralnym okresem kszta?-cenia;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów magis-terskich uzupe?niaj?cych w zakresie ?cie?ki edukacyjnej bezspecjalno?cio-wej z 4-semestralnym okresem kszta?-cenia.
28. Na kierunku: TOWAROZNAWSTWO  (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci):
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów jednolitych magis-terskich w zakresie realizowanych spe-cjalno?ci: „kontrola i sterowanie jako?-ci? w gospodarce ?ywno?ciowej”, „energie odnawialne w produkcji   i przetwórstwie”, „organizacja produk-cji i kszta?towanie jako?ci towarów w Unii Europejskiej”, „organizacja krajowego i mi?dzynarodowego obro-tu towarów”, „hotelarstwo z gastrono-mi? i turystyk?”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów zawodowych-in?y-nierskich w zakresie specjalno?ci: „kontrola i sterowanie jako?ci? w gos-podarce ?ywno?ciowej”, „energie odnawialne w produkcji i przetwór-stwie”, „organizacja produkcji i kszta?-towanie jako?ci towarów w Unii Euro-pejskiej”, „organizacja krajowego   i mi?dzynarodowego obrotu towarów”, „hotelarstwo z gastronomi? i turysty-k?” z 7-semestralnym okresem kszta?-cenia;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie dziennych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „kontrola i sterowanie jako?ci? w gos-podarce ?ywno?ciowej”, „energie odnawialne w produkcji i przetwór-stwie”, „organizacja produkcji i kszta?-towanie jako?ci towarów w Unii Euro-pejskiej”, „organizacja krajowego   i mi?dzynarodowego obrotu towarów”, „hotelarstwo z gastronomi? i turysty-k?” z 3-semestralnym okresem kszta?-cenia.
29. Na kierunku: TOWAROZNAWSTWO (Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t):
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów zawodowych-in?y-nierskich w zakresie specjalno?ci: „to-waroznawstwo w produkcji zwierz?-cej” z 7-semestralnym okresem kszta?-cenia;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie zaocznych studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych w zakresie specjalno?ci: „towaroznawstwo w produkcji zwie-rz?cej” z 3-semestralnym okresem kszta?cenia.
30. Na kierunku: ZOOTECHNIKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawo-dowych-in?ynierskich w zakresie re-alizowanej specjalno?ci: „agroturysty-ka”.

§ 2
Studenci realizuj?cy nauk? na kierunkach    i specjalno?ciach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.a; ust. 2 pkt.a; ust.3 pkt.a; ust.4 pkt.a; ust.5 pkt.a; ust.6 pkt.a,b; ust.7 pkt.a,b; ust.8 pkt.a,b,c; ust.9 pkt a; ust. 10 pkt.a,b,c,d,g; ust.11 pkt.a,b; ust.12 pkt.a; ust.14 pkt.a; ust.15 pkt.a,b; ust.16 pkt. a, b,c; ust.17 pkt.a; ust. 18 pkt. a,b; ust.19 pkt.a,b; ust.20 pkt.a; ust.21 pkt.a,b,c; ust.22 pkt.a, ust.23 pkt.a; ust.24 pkt.a; ust.25 pkt.a,b; ust.26 pkt.a,b; ust.27 pkt.a; ust.28 pkt.a; ust.30 pkt.a - kontynuuj? studia zgodnie z rozpocz?tym cyklem kszta?ce-nia wed?ug planów i programów studiów okre?lonych dla danego kierunku i specjalno-?ci.

§ 3
1. Nauczanie na powo?anych uchwa?? spe-cjalno?ciach b?dzie prowadzone na pod-stawie planów i programów studiów uchwalonych przez rady wydzia?ów,  na których realizowane s? poszczególne kierunki i specjalno?ci studiów.
2. Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy ma-gistra, magistra in?yniera, in?yniera, li-cencjata, (w zale?no?ci od kierunku i ro-dzaju studiów) – w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.

§ 4
Realizacja zaj?? na kierunkach i specjalno-?ciach, o których mowa w § 1 ust.1 pkt.b,c; ust.2 pkt.b,c; ust.3 pkt. b; ust.4 pkt.b; ust.5 pkt.b,c,d,e; ust.6 pkt.c,d; ust.7 pkt.c,d,e,f; ust.8 pkt.d,e,f,g; ust.9 pkt.b,c; ust.10 pkt. c,d,e,f,g; ust.11 pkt.b,c,d; ust.12 pkt.b,c,d,e; ust.13 pkt.a; ust.14 pkt.b,c; ust.15 pkt.c,d,e,f; ust.16 pkt.d,e; ust.17 pkt.b; ust.19 pkt.c,d,e; ust.20 pkt.b; ust.21 pkt.d,e; ust.22 pkt.b; ust. 25 pkt.c,d; ust.26 pkt.c,d; ust.27 pkt.b,c; ust.28 pkt.b,c; ust.29 pkt.a,b; uchwa?y, rozpoczyna si?        z dniem 1 pa?dziernika 2005 r.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  162

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: zasad i trybu przyjmowania  na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2005 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów    na studia: jednolite magisterskie oraz zawo-dowe w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów   na studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ra-mach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.


§ 2
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe:
I. Nabór kandydatów na studia nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjne-go, które:
1. na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona ?rodowiska (na Wydziale Kszta?-towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydziale Ochrony ?rodo-wiska i Rybactwa), ogrodnictwo, piel?-gniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?y-wienie cz?owieka, towaroznawstwo   (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), to-waroznawstwo (na Wydziale Nauki     o ?ywno?ci), weterynaria, zootechnika – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny,         a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozsze-rzonym (za??cznik 1A do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1A do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
2. na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, geodezja i kar-tografia, gospodarka przestrzenna, in?y-nieria chemiczna i procesowa, in?ynieria ?rodowiska, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozsze-rzonym (za??cznik 1B do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1B do niniejszej uchwa?y) – dla kandy-datów posiadaj?cych ?wiadectwo doj-rza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?red-niej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
3. na kierunkach: administracja, dziennikar-stwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynaro-dowe, teologia, zarz?dzanie i marketing          – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1C do niniejszej uchwa?y)     – dla kandydatów posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”. Zasady kwalifi-kowania wyników egzaminu matural-nego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1C do niniejszej uchwa?y) – dla kandy-datów posiadaj?cych ?wiadectwo doj-rza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?red-niej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
4. na kierunkach: informatyka, matematyka   – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny,          a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozsze-rzonym (za??cznik 1D do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiada-j?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyska-ne w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1D do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
5. na kierunku filologia polska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1E do niniejszej uchwa?y)     – dla kandydatów posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”. Zasady kwalifi-kowania wyników egzaminu matural-nego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1E do niniejszej uchwa?y) – dla kandy-datów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
6. na kierunku filologia o specjalno?ci filologia angielska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny   – angielski oraz j?zyk polski, a tak?e         z obowi?zkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie podsta-wowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandy-datów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
7. na kierunku filologia o specjalno?ci filolo-gia germa?ska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny  – niemiecki oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie podsta-wowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandy-datów posiadaj?cych ?wiadectwo doj-rza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?red-niej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
8. na kierunku filologia o specjalno?ciach: fi-lologia wschodnios?owia?ska, filologia ukrai?sko-polska, filologia rosyjska z j?zy-kiem angielskim, filologia rosyjska z j?zy-kiem niemieckim - obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny    – rosyjski oraz j?zyk polski, a tak?e         z obowi?zkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie podsta-wowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandy-datów posiadaj?cych ?wiadectwo doj-rza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?red-niej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
9. na kierunku architektura krajobrazu – obej-muje egzamin praktyczny z rysunku (oce-n? predyspozycji plastycznych) oraz:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1G do niniejszej uchwa?y)   – dla kandydatów posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”. Zasady kwalifi-kowania wyników egzaminu matural-nego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1G do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen, przyst?puj? wy-??cznie kandydaci, którzy z egzaminu prak-tycznego uzyskali ocen? co najmniej dosta-teczn?.
10. na kierunku edukacja artystyczna w zakre-sie sztuk plastycznych - obejmuje egzami-ny praktyczne z rysunku i malarstwa oraz:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?z-kowego przedmiotu do wyboru z?o?o-nego na poziomie podstawowym (za-??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”. Zasady kwalifi-kowania wyników egzaminu matural-nego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen, przyst?puj? wy-??cznie kandydaci, którzy z egzaminów prak-tycznych uzyskali oceny co najmniej dosta-teczne.
11. na kierunku edukacja artystyczna w zakre-sie sztuki muzycznej - obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiej?tno?ci gry na fortepianie lub innym dowolnie wybra-nym instrumencie, jak te? sprawdzian pre-dyspozycji s?uchowych i g?osowych oraz:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?z-kowego przedmiotu do wyboru z?o?o-nego na poziomie podstawowym (za-??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”. Zasady kwalifi-kowania wyników egzaminu matural-nego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b)  konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen przyst?puj? wy-??cznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dos-tateczne. Do sprawdzianu predyspozycji s?u-chowych i g?osowych, przyst?puj? kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej ocen? dostateczn? ze sprawdzianu umiej?tno?ci gry na instrumen-cie.

§ 3
1. Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkur-sów stopnia centralnego przyjmowani s? na I rok studiów przez wydzia?owe (kie-runkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie         z Uchwa?? Nr 27 Senatu Uniwersytetu z 6 grudnia 2002 roku (zm. Uchwa?? Nr 164 Senatu Uniwersytetu z dnia 21 maja 2004 roku).
2. W post?powaniu rekrutacyjnym nie uw-zgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowa-dzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wy-dzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rek-rutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierun-kowych) nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie doku-mentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?po-wania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ra-mach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci;
d) organizacja i przeprowadzanie prak-tycznego egzaminu wst?pnego,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ra-mach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wyni-kach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4.   Do zada? Uczelnianej Komisji Rekrutacyj-nej nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komi-sji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania zagadnie?         na egzamin praktyczny,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektoro-wi wniosków w sprawie odwo?a? kan-dydatów od decyzji komisji wydzia?o-wych (kierunkowych).

§ 5
1.  Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wy-dany przez szko??,
c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?red-niej w oryginale ??cznie z orygina?em ?wiadectwa dojrza?o?ci – wy??cznie kandydaci posiadaj?cy ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „no-wej matury”;
d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów       na obranym kierunku, zgodnie z obo-wi?zuj?cymi uregulowaniami prawny-mi,
e) pi?? fotografii o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
f) dowód wniesienia op?aty rekrutacyj-nej,
g) kserokopia dowodu osobistego (strona 2,3 i 6); dla kandydatów legitymuj?-cych si? dowodem osobistym wyda-nym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na ma-gisterskie studia uzupe?niaj?ce do pliku doku-mentów zobowi?zani s? do??czy?:
1. dokument potwierdzaj?cy ostateczny wy-nik studiów zawodowych (bez wy-równania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2. odpis dyplomu uko?czonych studiów za-wodowych.
1. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwska-za? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi do-puszczenia do post?powania kwalifi-kacyjnego na obrany kierunek stu-diów.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 kan-dydaci sk?adaj? w dziekanatach wy-dzia?ów – w terminie: - do 1 lipca 2005 r.

§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ra-mach rekrutacji jednocz??ciowej i dwucz??cio-wej:
1. Rekrutacj? jednocz??ciow? (konkurs-ran-king) i dwucz??ciow? (egzaminy praktycz-ne oraz konkurs–ranking) na studia wyzna-cza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w § 2.
2. Og?oszenie w dziekanatach konkursu (ran-kingu) kandydatów wg przedzia?ów ?red-niej % punktów lub ?redniej ocen nast?pi         - 11 lipca 2005 roku.

§7
1. ?wiadectwa maturalne uzyskane za grani-c? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobo-wi?zani s? do??czy? do kompletu doku-mentów, o których mowa w § 5 ust. 1 za-?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamiesz-kania kandydata) o równowa?no?ci ?wia-dectwa maturalnego uzyskanego za grani-c? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?red-nich w Polsce.
2. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.1) w skali innej ni? 1?6 lub 2?5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? bezpo?rednio kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:
a) w ramach rekrutacji jednocz??ciowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego         – ustnego z dwóch przedmiotów:
- na kierunkach: Biologia, Biotechno-logia, Ochrona ?rodowiska (Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnic-twa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Ry-bactwa), Ogrodnictwo, Piel?gniar-stwo, Rolnictwo, Rybactwo, Techni-ka rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, To-waroznawstwo (na Wydz. Bioin?y-nierii Zwierz?t), Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), We-terynaria, Zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;
- na kierunku: Filologia polska    – przedmioty: j?zyk polski i historia;
- na kierunkach: Budownictwo, Edu-kacja techniczno-informatyczna, Ge-odezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, In?ynieria chemiczna         i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn     – przedmioty: matematyka i fizyka;
- na kierunkach: Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja spo-?eczna, Ekonomia, Filozofia, His-toria, Pedagogika, Politologia, Pra-wo, Socjologia, Stosunki mi?dzyna-rodowe, Teologia, Zarz?dzanie   i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geo-grafia;
- na kierunkach: Informatyka, Mate-matyka – przedmioty: matematyka         i fizyka;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. wschodnios?owia?ska, sp. fil. ukra-i?sko-polska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk rosyjski;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. ger-ma?ska) – przedmioty: j?zyk polski    i j?zyk niemiecki;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. an-gielska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk angielski;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. ro-syjska z j?zykiem niemieckim)         – przedmioty: j?zyk rosyjski lub j?-zyk niemiecki i j?zyk polski;
- na kierunki: Filologia (sp. rosyjska    z j?zykiem angielskim) – przedmio-ty: j?zyk rosyjski lub j?zyk angielski i j?zyk polski.
b) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?-pnego – ustnego z dwóch przedmio-tów:
- na kierunku: Architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;
- na kierunku: Edukacja artystyczna     w zakresie sztuki muzycznej  – przedmioty: historia i j?zyk polski;
- na kierunku: Edukacja artystyczna     w zakresie sztuk plastycznych    – przedmioty: historia, j?zyk polski.
3. Egzaminy oceniane s? w skali 2-5. Uzyskana ?rednia ocen z obu egzaminów kwalifikuje kandydata w okre?lonym prze-dziale ?redniej ocen (tabela 1 do niniejszej uchwa?y).
4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny,          w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny, co najmniej dosta-teczne.
5. Egzaminy ustne dla kandydatów wymie-nionych w § 7 ust. 1, tj. posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za gra-nic?, odb?d? si? w dniu 7 lipca 2005 r.

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego
A. Konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci:
1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw doj-rza?o?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?puj?-cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?-dnieniem za??czników 1A-1H do niniejszej uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata do dane-go przedzia?u.
2. Kandydat na studia, na kierunki dla któ-rych w kwalifikacji okre?lono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na pozio-mie rozszerzonym, nie mo?e by? dopusz-czony do post?powania kwalifikacyjnego, je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów.
3. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uw-zgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych    i nadobowi?zkowych oraz przedmiotu reli-gia/etyka.
4. W przypadku wyst?powania na ?wiadec-twie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszys-tkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyska-ne na egzaminie dojrza?o?ci).
5. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadec-twie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?-puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostatecz-ny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
6. W przypadku niewyst?powania na ?wia-dectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia  szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego pos-t?powaniem kwalifikacyjnym, do oblicza-nia  ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
7. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów/specjalno??, zak-walifikowana w przedziale ko?cz?cym konkurs (ranking), przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwa-lifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych          na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia aryt-metyczna ze wszystkich ocen na ?wia-dectwie dojrza?o?ci – wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie doj-rza?o?ci) - dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w sys-temie „starej matury” lub ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane          w systemie „nowej matury”), z uwzgl?-dnieniem przepisów okre?lonych w pkt. 2,3,4,5,6 niniejszego paragrafu.
B. Egzaminy wst?pne – praktyczne.
Terminy egzaminów wst?pnych (praktycz-nych) oraz terminy og?oszenia wyników post?-powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.
1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
2. Wyniki egzaminów praktycznych oceniane s? w skali 2-5.
3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? (egzamin praktyczny) oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedzi-ny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzamina-torzy zapisuj? na pracach egzaminacyj-nych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekru-tacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? ocen? stanowi ?rednia ocen sk?adowych.
4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
5. Za pozytywny wynik post?powania egza-minacyjnego – praktycznego na kierun-kach, o których mowa w § 2 ust.9,10,11 uznaje si? ocen? – dostateczny.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego
1. Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wia-dectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug prze-dzia?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów za-wartych w za??cznikach 1A-1H oraz prze-pisów § 3, 7 i 8 niniejszej uchwa?y.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, komisje wydzia?owe (kierunkowe) spo-rz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowa-nych do przyj?cia na I rok studiów, w ra-mach przyj?tego limitu miejsc.
3. Do limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyj-nego (laureaci i finali?ci olimpiad).
4. Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwa-lifikowanych do przyj?cia na studia w ra-mach rekrutacji jednocz??ciowej i dwucz?-?ciowej nast?pi – 11 lipca 2005 roku.

§ 10
Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie          na studia i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mo-g? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w ust. 1 i 2.
1. Na tym kierunku s? wolne miejsca.
2. W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sa-m? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom sk?adania egzaminów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego.
3. Powy?szy przepis nie dotyczy kierunków wymienionych w § 2 ust. 9, 10, 11.
4. Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 11
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobo-wi?zani s? do potwierdzenia zamiaru pod-j?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 25 lipca 2005 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiad-czenie opatrzone w?asnor?cznym (czytel-nym) podpisem kandydata.
2. Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie         w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów dziennych    i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia   na I rok studiów danego kierunku.

§ 12
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) ko-misji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:
a) przyst?pili do post?powania kwalifika-cyjnego – jednocz??ciowego, obejmu-j?cego wy??cznie konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?e-nia odwo?ania do rektora Uniwersyte-tu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej;
b) przyst?pili do post?powania kwalifika-cyjnego – dwucz??ciowego, tj. przys-t?pili do egzaminu praktycznego, zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, przyst?pili do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?e-nia odwo?ania do rektora Uniwersyte-tu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej,     w terminie do 25 lipca 2005 roku. Odwo?anie nie przys?uguje kandyda-tom, którzy w trakcie post?powania kwalifikacyjnego zrezygnowali z da-nego etapu rekrutacji.
c) przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych (na studiach magisterskich uzupe?niaj?-cych) i nie zostali przyj?ci na studia       - w uzasadnionych przypadkach przy-s?uguje prawo z?o?enia odwo?ania          do rektora Uniwersytetu, za po?rednic-twem wydzia?owej (kierunkowej) ko-misji rekrutacyjnej, w ww. terminie.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o do-puszczenie do studiów w charakterze wol-nego s?uchacza – za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 13
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów w ra-mach odwo?a? zobowi?zani s? do po-twierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 24 sierpnia 2005 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata. Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze stu-diów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów w cha-rakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia na-uki w Uniwersytecie, w terminie do 24 sierpnia 2005 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?-puj?ce dokumenty:
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b) dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersyte-tu). Brak potwierdzenia, tj. nie przes-?anie w wyznaczonym terminie ww. wymienionych dokumentów, powodu-je skre?lenie kandydata z listy dopusz-czonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 14
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na stu-dia, którzy przyst?pili do post?powania kwali-fikacyjnego, spe?nili warunki okre?lone w § 12 ust. 1, mog? ubiega? si? o dopuszczenie do stu-diowania w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Kan-dydaci mog? sk?ada? podania w dziekanacie Wydzia?u w terminie do 8 wrze?nia 2005 r.

§ 15
II.   Zasady naboru na studia magisterskie uzu-pe?niaj?ce.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie  na magisterskie studia uzupe?niaj?ce dane-go kierunku jest posiadanie dyplomu uko?-czenia studiów zawodowych na tym sa-mym lub pokrewnym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ran-king ostatecznego wyniku studiów zawo-dowych (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego limitu miejsc.
2.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia magisterskie uzupe?niaj?ce kie-runku filologia o specjalno?ciach: filologia germa?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?sko-polska, fi-lologia wschodnios?owia?ska jest posiada-nie dyplomu uko?czenia studiów zawodo-wych tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia.
3. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 17
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  163

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2005 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz za-wodowe w ramach limitu przyj?? ustalone-go przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ra-mach limitu przyj?? ustalonego przez Se-nat Uczelni.
3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia zaoczne zawodowe – licencjackie na kierunek piel?gniarstwo. Studia prze-znaczone s? dla piel?gniarek, które posia-daj? ?wiadectwo dojrza?o?ci i uko?czy?y li-ceum medyczne lub szko?? policealn? albo szko?? pomaturaln?, kszta?c?c? w zawo-dzie piel?gniarki.

§ 2
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magister-skie oraz zawodowe:
I. Nabór kandydatów na studia nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjne-go, które:
1. na kierunkach: biologia, ochrona ?rodowis-ka (na Wydziale Kszta?towania ?rodowis-ka i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Ry-bactwa), ogrodnictwo, piel?gniarstwo, rol-nictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?-na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?o-wieka, towaroznawstwo (na Wydziale Na-uki o ?ywno?ci), towaroznawstwo    (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), zootechnika – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny,  a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozsze-rzonym (za??cznik 1Az do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la ta-bela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Az do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
2. na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, geodezja i kar-tografia, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny,          a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozsze-rzonym (za??cznik 1Bz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Bz do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
3.    na kierunkach: administracja, dziennikar-stwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodo-we, teologia, zarz?dzanie i marketing   – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski a tak?e z obowi?zko-wego przedmiotu do wyboru z?o?o-nego na poziomie podstawowym (za?-?cznik 1Cz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”. Zasady kwalifi-kowania wyników egzaminu matural-nego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Cz do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
4. na kierunkach: informatyka, matematyka      – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obo-wi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozsze-rzonym (za??cznik 1Dz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Dz do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
5. na kierunku filologia polska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski a tak?e z obowi?z-kowego przedmiotu do wyboru z?o-?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1Ez do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wia-dectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”. Zasady kwalifi-kowania wyników egzaminu matural-nego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Ez do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „sta-rej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
6. na kierunku filologia o specjalno?ci filolo-gia rosyjska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej % punktów uzyskanych z przed-miotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny      – rosyjski oraz j?zyk polski, a tak?e          z obowi?zkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie podsta-wowym (za??cznik 1Fz do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?-cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Fz do niniejszej uchwa?y) – dla kan-dydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowa-nia ?redniej ocen w przedzia?ach okre-?la tabela 1.

§ 3
1. Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkur-sów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów przez wydzia?owe (kie-runkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie       z Uchwa?? Nr 27 Senatu Uniwersytetu          z 6 grudnia 2002 roku (zm. Uchwa?? Nr 164 Senatu Uniwersytetu z dnia 21 maja 2004 roku).
2. W post?powaniu rekrutacyjnym nie uw-zgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowa-dzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wy-dzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rek-rutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierun-kowych) nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie doku-mentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do pos-t?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ra-mach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci;
d) organizacja i przeprowadzanie egza-minu wst?pnego,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ra-mach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wyni-kach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4.  Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komi-sji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania testów          na egzamin pisemny,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektoro-wi wniosków w sprawie odwo?a? kan-dydatów od decyzji komisji wydzia?o-wych (kierunkowych).

§ 5
1.  Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wy-dany przez szko??,
c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?red-niej w oryginale ??cznie z orygina?em ?wiadectwa dojrza?o?ci – wy??cznie kandydaci posiadaj?cy ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „no-wej matury”;
d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obo-wi?zuj?cymi uregulowaniami prawny-mi,
e) pi?? fotografii o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
f) dowód wniesienia op?aty rekrutacyj-nej,
g) kserokopia dowodu osobistego (strona 2,3 i 6); dla kandydatów legitymuj?-cych si? dowodem osobistym wyda-nym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.
2. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na stu-dia zawodowe – licencjackie kierunku pie-l?gniarstwo do pliku dokumentów zobowi?-zani s? do??czy?:
1) dyplom zawodowy uprawniaj?cy          do wykonywania zawodu piel?gniarki;
2) za?wiadczenie zak?adu pracy potwier-dzaj?ce, co najmniej dwuletnie do-?wiadczenie zawodowe w zawodzie piel?gniarki.
3. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia magisterskie uzupe?niaj?ce do pli-ku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1) dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów zawodowych (bez wy-równania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2) odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych.
4. W przypadku przed?o?enia orzeczenia le-karskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obra-nym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powa-nia kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
5. Dokumenty wymienione w ust. 1,2,3 kan-dydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie do 15 lipca 2005 r.

§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia.
1. Rekrutacj?-konkurs (ranking) na studia wyznacza post?powanie rekrutacyjne obej-muj?ce zasady okre?lone w § 2.
2. Og?oszenie w dziekanatach konkursu (ran-kingu) kandydatów wg przedzia?ów ?red-niej % punktów lub ?redniej ocen nast?pi         - 22 lipca 2005 roku.

§7
1. ?wiadectwa maturalne uzyskane za grani-c? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobo-wi?zani s? do??czy? do kompletu doku-mentów, o których mowa w § 5 ust. 1 za-?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamiesz-kania kandydata) o równowa?no?ci ?wia-dectwa maturalnego uzyskanego za grani-c? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?red-nich w Polsce.
2. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.1) w skali innej ni? 1?6 lub 2?5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz         w ramach rekrutacji (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmio-tów:
- na kierunkach: Biologia, Ochrona ?rodo-wiska (Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Ry-bactwa), Ogrodnictwo, Piel?gniarstwo, Rolnictwo, Rybactwo, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), Zootechnika – przedmioty: biologia          i chemia lub matematyka;
- na kierunku: Filologia polska – przed-mioty: j?zyk polski i historia;
- na kierunkach: Budownictwo, Edukacja techniczno-informatyczna, Geodezja  i kartografia, Mechanika i budowa ma-szyn – przedmioty - matematyka i fizy-ka;
- na kierunkach: Administracja, Dzienni-karstwo i komunikacja spo?eczna, Eko-nomia, Filozofia, Historia, Pedagogika, Politologia, Prawo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Teologia, Zarz?dzanie i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;
- na kierunkach: Informatyka, Matematy-ka – przedmioty: matematyka i fizyka;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. rosyjska) – przedmioty: j?zyk rosyjski i j?zyk pol-ski;
3. Egzaminy oceniane s? w skali 2-5. Uzys-kana ?rednia ocen z obu egzaminów kwa-lifikuje kandydata w okre?lonym przedzia-le ?redniej ocen (tabela 1 do niniejszej uchwa?y).
4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny,         w przypadku, gdy kandydat z obu przed-miotów uzyska oceny, co najmniej dosta-teczne.
5. Egzaminy ustne dla kandydatów wymie-nionych w § 7 ust.1, tj. posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za grani-c?, odb?d? si? w dniu 19 lipca 2005 roku.

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego – kon-kurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci:
1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw doj-rza?o?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?puj?-cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?-dnieniem za??czników 1Az-1Fz do niniej-szej uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata do danego przedzia?u.
2. Kandydat na studia, na kierunki dla któ-rych w kwalifikacji okre?lono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na pozio-mie rozszerzonym, nie mo?e by? dopusz-czony do post?powania kwalifikacyjnego, je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów.
3. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatyw-nych i nadobowi?zkowych oraz przed-miotu religia/etyka.
4. W przypadku wyst?powania na ?wiadec-twie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogól-nej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?-cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).
5. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadec-twie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?-puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dosta-teczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
6. W przypadku niewyst?powania na ?wia-dectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia  szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego pos-t?powaniem kwalifikacyjnym, do oblicza-nia  ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
7. W przypadku, gdy liczba kandydatów         na dany kierunek studiów/specjalno??, za-kwalifikowana w przedziale ko?cz?cym konkurs (ranking), przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwa-lifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia aryt-metyczna ze wszystkich ocen na ?wia-dectwie dojrza?o?ci - wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie doj-rza?o?ci) -dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „starej matury” lub ?rednia ocen uzys-kanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „nowej matury”), z uwzgl?dnieniem przepisów okre?lonych w pkt. 2,3,4, 5,6 ni-niejszego paragrafu.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego .
1. Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wia-dectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug prze-dzia?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów za-wartych w za??cznikach 1Az-1Fz oraz przepisów § 3, 7 i 8 niniejszej uchwa?y.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, ww. komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowa-nych do przyj?cia na I rok studiów, w ra-mach przyj?tego limitu miejsc.
3. Do ww. limitu wliczani s? równie? kandy-daci przyj?ci bez post?powania kwalifika-cyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
4. Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwali-fikowanych do przyj?cia na studia nast?pi – 22 lipca 2005 roku.

§ 10
Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia, nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mo-g? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w pkt. 1 i 2.
1. Na tym kierunku s? wolne miejsca,
2. W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sa-m? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom sk?adania egzaminów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego.
3. Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 11
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) ko-misji rekrutacyjnej kandydatom, nie przy-j?tym na studia (w tym na studia magis-terskie uzupe?niaj?ce) - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu,         za po?rednictwem wydzia?owej (kierunko-wej) komisji rekrutacyjnej, w terminie          do 22 sierpnia 2005 roku.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o do-puszczenie do studiów w charakterze wol-nego s?uchacza – za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 12
II. Zasady naboru na studia magisterskie uzupe?niaj?ce.
A. Post?powanie kwalifikacyjne – egzamina-cyjne.
1. Warunkiem ubiegania si? i przyj?cie na pomagisterskie studia ko?cielne - jest po-siadanie dyplomu uko?czenia studiów ma-gisterskich kierunku teologia. Kryterium kwalifikacji stanowi rozmowa kwalifika-cyjna.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kie-runku filologia, o specjalno?ciach: filolo-gia angielska oraz specjalno?? filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?-czenia studiów zawodowych tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia. Kry-terium kwalifikacji stanowi ranking pun-któw uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik post?po-wania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen?    – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego okre?la ta-bela 3.
3. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
4. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali-?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? prze-wodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku nie-zgodno?ci opinii egzaminatorów, ostatecz-n? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
5. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
6. Na kierunku filologia o specjalno?ciach: fi-lologia angielska oraz specjalno?ci filolo-gia germa?ska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny). W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.
7. Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.

B. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wy-niku studiów zawodowych
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce dane-go kierunku (poza wymienionymi w §12 A ust. 1, 2) - jest posiadanie dyplomu uko?-czenia studiów zawodowych na tym sa-mym lub pokrewnym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ran-king ostatecznego wyniku studiów zawo-dowych (bez wyrównania do pe?nej oce-ny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kie-runku filologia, o specjalno?ci: filologia rosyjska jest posiadanie dyplomu uko?cze-nia studiów zawodowych tego samego kie-runku i pokrewnej specjalno?ci kszta?ce-nia.
3. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienionych w pkt. II A ust. 1, 2 oraz pkt. II B ust. 1,2 - udzielaj? dziekanaty wy-dzia?ów.

§ 13
1. Studia zaoczne (jednolite magisterskie, za-wodowe oraz magisterskie uzupe?niaj?ce) s? odp?atne.
2. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobo-wi?zani s? do potwierdzenia zamiaru pod-j?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 6 wrze?nia 2005 r. Potwierdzenie stano-wi dowód wp?aty (op?aty za studia), prze-s?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. ter-minie. Nie wniesienie op?aty w wyznaczo-nym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersy-tecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok stu-diów danego kierunku.
3. Kandydaci dopuszczeni do studiów w cha-rakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia na-uki w Uniwersytecie, w terminie do 6 wrze?nia 2005 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?-puj?ce dokumenty:
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b) dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersyte-tu).
Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyzna-czonym terminie ww. dokumentów, oznacza rezygnacj? z podj?cia nauki w Uniwersytecie         i powoduje skre?lenie kandydata z listy do-puszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 14
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na stu-dia, którzy przyst?pili do post?powania kwali-fikacyjnego, zdali egzamin (je?li taki obowi?-zywa?) i nie zostali przyj?ci na studia w ra-mach odwo?a?, mog? ubiega? si? o dopuszcze-nie do studiowania w charakterze wolnego s?u-chacza – za odp?atno?ci?, w ramach ewentual-nego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Kandydaci mog? sk?ada? podania w dzie-kanacie Wydzia?u w terminie do 8 wrze?nia 2005 r.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 16
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  164

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


o zmianie Uchwa?y Nr 27 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 roku  w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2003-2005, laureatów i fi-nalistów olimpiad stopnia centralnego.

Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?.zmian.), w zwi?zku z Uchwa?? Nr 109 Senatu UWMw Olsztynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie powo?ania nowego kierunku i spe-cjalno?ci oraz zmian w niektórych dotychcza-sowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?ce-nia w Uniwersytecie, stanowi si? co nast?puje:

W Uchwale Nr 27 Senatu UWM w Olsztynie          z dnia 6 grudnia 2002 roku, okre?laj?cej zasa-dy przyjmowania laureatów i finalistów olim-piad ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia w Uniwersytecie, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany, przyznaj?c uprawnienia:

§ 1
Laureatom i finalistom eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, przyznaje si? uprawnienia do przyj?cia na studia z pomi-ni?ciem post?powania kwalifikacyjnego         na kierunek: ekonomia.

§ 2
Kandydatom posiadaj?cym dyplom matury mi?dzynarodowej, legitymuj?cym si? egzami-nem maturalnym z?o?onym na poziomie wy-maga? SL (Subsidary Level) lub HL (Higher Level) z wynikiem co najmniej 24 punktów, przyznaje si? uprawnienia do przyj?cia na stu-dia z pomini?ciem post?powania kwalifikacyj-nego na wszystkie kierunki studiów.

§ 3
uchwa?a obowi?zuje w post?powaniu kwalifi-kacyjnym kandydatów na I rok studiów  w 2005 roku.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  165

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyj?? na I rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2004/2005.


Na podstawie § 10 ust. 1, pkt. 10 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co nas-t?puje:

§ 1
Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Rekrutacyj-n? w sk?adzie:
Przewodnicz?cy – dr hab. Janusz Piechocki, prof. UWM
V-ce Przewodnicz?cy – prof.dr hab. Józef Gór-niewicz
Cz?onkowie:
Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwie-rz?t – dr hab. Maria Stanek, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Biologii – dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Biologii – prof.dr hab. Maria Dynowska
Przedstawiciel Wydzia?u Geodezji i Gospodar-ki Przestrzennej – dr in?. Wojciech Cymerman
Przedstawiciel Wydzia?u Geodezji i Gospodar-ki Przestrzennej – dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Matematyki i Infor-matyki – dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Matematyki i Infor-matyki – prof.dr hab. Aleksy Tralle
Przedstawiciel Wydzia?u Humanistycznego – dr Iwona Anna Ndiaye
Przedstawiciel Wydzia?u Humanistycznego – dr Danuta Ossowska
Przedstawiciel Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa – dr hab. Pawe? Brzuzan, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa – dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci – dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?rodo-wiska i Rolnictwa – prof.dr hab. Stefan Grze-gorczyk
Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?rodo-wiska i Rolnictwa – prof.dr hab. Zbigniew Szwejkowski
Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Ekonomicz-nych – dr hab. Ma?gorzata Juchniewicz
Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Ekonomicz-nych – dr in?. Miros?aw Gornowicz
Przedstawiciel Wydzia?u Prawa i Administracji – dr hab. Wincenty Bednarek, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Prawa i Administracji – dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych    – dr in?. Marzena Wilamowska-Korsak
Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych     – dr in?. El?bieta Szafranko
Przedstawiciel Wydzia?u Medycyny Weteryna-ryjnej – prof.dr hab. Wojciech Szweda
Przedstawiciel Wydzia?u Teologii – ks. dr Piotr Duksa
Przedstawiciel Wydzia?u Pedagogiki i Wycho-wania Artystycznego – dr hab. Alicja Kicow-ska, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Pedagogiki i Wycho-wania Artystycznego – dr hab. Barbara Goli?-ska, prof. UWM
Przedstawiciel Samorz?du Studenckiego – Pa-we? ?ojewski
Sekretarz – mgr in?. Irena Koz?owska

§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad prac? Komisji Wy-dzia?owych (Kierunkowych) oraz rozpatruje  i przedk?ada rektorowi wnioski w sprawie od-wo?a? kandydatów od decyzji wy?ej wymie-nionych komisji rekrutacyjnych.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  166

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: wysoko?ci pensum dydaktycz-nego dla poszczególnych stanowisk nauczy-cieli akademickich oraz zasad obliczania go-dzin dydaktycznych w roku akademickim.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 7, art. 101 i art.102 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.  o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z p.ó?n.zm.), Senat postanawia co nast?pu-je:

§ 1
W danym roku akademickim, obowi?zuj?cy wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich, wynosi :
1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
- prof. zw. i nadzw. z tytu?em - 210 godzin obliczeniowych rocznie
- prof. nadzwyczajni ze stop. dr hab.          - 210 godzin obliczeniowych rocznie
- adiunkci (dr, dr hab.) - 210 godzin obli-czeniowych rocznie
- asystenci - 210 godzin obliczeniowych rocznie
 2. Pracownicy dydaktyczni:
- st. wyk?adowcy i wyk?adowcy   - 360 godzin obliczeniowych rocznie
- lektorzy, instruktorzy i inni równo-rz?dni - 540 godzin obliczeniowych rocznie

§ 2
Nauczycielom akademickim pe?ni?cym fun-kcje kierownicze w uczelni, tj. rektorowi, pro-rektorowi, dziekanowi, prodziekanowi oraz cz?onkom Pa?stwowej Komisji Akredytacyj-nej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Ty-tu?ów, Komitetu Bada? Naukowych, ustala si? wymiar pensum dydaktycznego w wysoko?ci:
1. rektorowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie;
2. prorektorowi - 135 godzin obliczeniowych rocznie;
3. dziekanowi - 135 godzin obliczeniowych rocznie;
4. prodziekanowi - 165 godzin obliczenio-wych rocznie;
5. cz?onkowie:
- Pa?stwowej Komisji Akredytacyjnej - 120 godzin obliczeniowych rocznie;
- Centralnej Komisji do Spraw Stopni  i Tytu?ów - 165 godzin obliczeniowych rocznie;
- Komitetu Bada? Naukowych - 135 go-dzin obliczeniowych rocznie.

§ 3
1. Nauczyciel akademicki po uko?czeniu 60 roku ?ycia mo?e ubiega? si? o obni?enie pensum dydaktycznego.
2. Dopuszcza si? mo?liwo?? obni?enia pen-sum dydaktycznego o 15 godzin na aktual-nie zajmowanym stanowisku.
3. Warunki obni?ania pensum dydaktyczne-go, w przypadku o którym mowa w ust.1, okre?la Uchwa?a nr 50 Senatu Uniwersyte-tu Warmi?sko-Mazurskiego z dnia 23 lute-go 2001 roku.

§ 4
1. Jednostk? organizacyjn?, w ramach której rozlicza si? pensum dydaktyczne jest: ka-tedra, samodzielny zak?ad (klinika), Studium Wychowania Fizycznego i Spor-tu, Studium J?zyków Obcych,  Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Za-wodowego.
2. Godzin? obliczeniow? stanowi trwaj?ca     45 minut jedna efektywna godzina ni?ej wymienionych zaj??:
1) wyk?adu, ?wicze? wszystkich rodza-jów oraz konwersatoriów i semina-riów obj?tych planami studiów dzien-nych, wieczorowych i zaocznych ;
2) zaj?? prowadzonych w ramach pra-cowni dyplomowej - magisterskiej;
3) zaj?? na studiach doktoranckich    z przedmiotów okre?lonych w mini-mum programowym, stanowi?cym za-??cznik do Zarz?dzenia Nr 23 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2001 roku;
4) zaj?? realizowanych w ramach kszta?-cenia pedagogicznego i doradztwa za-wodowego, prowadzonych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

§ 5
1.  Okre?la si? liczebno?? grup ni?ej wyszcze-gólnionych form i rodzajów zaj??:
1) grupy wyk?adowe kierunkowe - ca?y rok studiów (modu? kszta?cenia),
2) grupy wyk?adowe specjalno?ciowe – ca?a grupa specjalno?ciowa,
3) grupy zaj?? ?wiczeniowych, semina-ryjnych, laboratoryjnych - nie wi?cej ni? 24 osoby (II–VI rok studiów) i nie wi?cej ni? 26 osób ( I rok studiów),
4) grupy zaj?? konwersatoryjnych - nie wi?cej ni? 30 osób,
5) grupy zaj?? wychowania fizycznego i zaj?? w sekcjach sportowych        - wg odr?bnych uregulowa? prawnych,
6) grupy zaj?? seminaryjnych – dyplomo-wych - do 24 osób.          
2.  Ostateczn? liczebno?? poszczególnych grup ?wiczeniowych ustala prorektor ds. kszta?-cenia na wniosek dziekana wydzia?u (kie-rownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej).
3.  Z tytu?u prowadzenia pracy magisterskiej studenta wynikaj?cej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:
1) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wy-miarze - przys?uguje wynagrodzenie    w kwocie stanowi?cej równowarto?? iloczynu: 5 godzin obliczeniowych x stawka za godzin? ponadwymiarow?  obowi?zuj?c? na danym  stanowisku;
2) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykona? za-j?? dydaktycznych w okre?lonym  wy-miarze  -  zalicza si? 5 godzin oblicze-niowych do uzupe?nienia  obowi?zuj?-cego wymiaru pensum dydaktycznego;
3) nauczyciel akademicki nie powinien prowadzi? wi?cej ni? 12  prac dyplo-mowych.        
4. Z tytu?u prowadzenia pracy magisterskiej studenta  wymagaj?cej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub tere-nowych, uj?tych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska” – dziekan za zgod? rady wydzia?u mo?e zaliczy? dodatkowo osobie prowadz?cej          5 godzin obliczeniowych za ka?d? prac?.
5. Za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego planu i programu studiów, nauczycielowi akademickiemu,  dziekan mo?e zaliczy?  5 godzin obliczeniowych rocznie za ka?dego studenta.
6.  Za sprawowanie opieki nad aktywnym ko-?em naukowym dziekan mo?e zaliczy?          15 go-dzin  obliczeniowych rocznie. 
7. Za opracowanie materia?u dydaktycznego do prowadzenia zaj?? wg formu?y „kszta?-cenia na odleg?o??”, rektor na wniosek dziekana mo?e zaliczy? nauczycielowi akademickiemu 30 godzin obliczeniowych rocznie.

§ 6
Ustala si? wska?nik przeliczeniowy do wszys-tkich rodzajów zaj?? dydaktycznych:
1) prowadzonych w j?zyku obcym (z wy??-czeniem zaj?? realizowanych w ramach specjalno?ci neofilologicznych i lektora-tów), po akceptacji takiej formy prowadze-nia zaj?? przez dziekana wydzia?u oraz po-zytywnej decyzji prorektora ds. kszta?cenia w wysoko?ci - 2,0
2) pozosta?ych zaj?? dydaktycznych w wyso-ko?ci - 1,0

§ 7
Zasady udzielania nauczycielom akademickim urlopów i zwolnie? okre?laj? odr?bne przepisy, przy czym skutki finansowe tych decyzji ob-ci??aj? koszty dzia?alno?ci dydaktycznej wy-dzia?u (jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólno-uczelnianej).

§ 8
1. Nauczycielowi akademickiemu przys?ugu-je dodatkowe wynagrodzenie za zaj?cia dydaktyczne wykonane ponad pensum ustalone w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 niniej-szej uchwa?y z wyj?tkiem nauczyciela aka-demickiego, któremu obni?ono wymiar pensum dydaktycznego z przyczyn okre?-lonych w § 3.
2. Wysoko?? najni?szego wynagrodzenia         za jedn? godzin? zaj?? dydaktycznych po-nad ustalone pensum okre?la rektor odr?b-nym zarz?dzeniem.
                                                           
§ 9
1. Dziekan zobowi?zuje kierowników wszys-tkich jednostek dydaktycznych do takiej organizacji procesu dydaktycznego, które-go rozliczenie w roku akademickim nie spowoduje przekroczenia ?rodków finan-sowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.
2. Niedobór pensum dydaktycznego nauczy-ciela akademickiego w macierzystej jed-nostce rozliczeniowej w danym roku aka-demickim mo?e by? odpracowany za zgo-d? dziekana i kierowników przedmiotów          w innej jednostce dydaktycznej, w której wyst?puj? godziny ponadwymiarowe.

§ 10
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2004 r.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  167

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: funkcjonowania zamiejscowych o?rodków dydaktycznych.

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) i rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie szczegó?owych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiej-scowego o?rodka dydaktycznego oraz tworze-nia filii lub wydzia?u zamiejscowego uczelni (Dz.U. Nr 61, poz. 538), stanowi si? co nast?-puje:

§ 1
W Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w E?ku z dniem 21 maja 2004 roku znosi si? prowadzenie zaj?? dydaktycznych na kierunku politologia.

§ 2
Studenci realizuj?cy zaj?cia w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w E?ku, o którym mo-wa w § 1 uchwa?y podejm? kszta?cenia w sie-dzibie Uniwersytetu – w Olsztynie.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  168

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: przyznania Z?otego Lauru Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie.

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje Z?OTY LAUR UNIWERSYTECKI
- mgr Andrzejowi RY?SKIEMU – Marsza?-kowi Województwa Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie – za wspieranie statu-towej dzia?alno?ci Uniwersytetu, w szcze-gólno?ci za pomoc w realizacji inwestycji „Centrum Kongresowe w Kortowie”;
oraz
- prof. zw. dr hab. Andrzejowi FARUDZE     – profesorowi zwyczajnemu Uniwersytetu – za wspó?udzia? w tworzeniu Uniwersyte-tu, wieloletni?, zaanga?owan? prac? nau-kowo-dydaktyczn? oraz dzia?alno?? na rzecz ?rodowiska akademickiego.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  169

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku
w sprawie: nadania imienia auli wyk?adowej w Centrum Nauk Humanistycznych.

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu uchwala si?, co nast?puje:

§ 1
Uwzgl?dniaj?c inicjatyw? Rady Wydzia?u Humanistycznego Senat nadaje auli wyk?ado-wej w Centrum Nauk Humanistycznych imi? Marii i Georga DIETRICHÓW

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  170

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy  z CZERNICHOWSKIM PA?STWOWYM INSTYTUTEM EKONOMII i ZARZ?-DZANIA, UKRAINA.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z CZERNI-CHOWSKIM PA?STWOWYM  INSTYTU-TEM EKONOMII i ZARZ?DZANIA, UKRAINA.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  171

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z PA?STWOW? AKADEMI? TECHNO-LOGII ?YWNO?CI w ODESSIE, UKRA-INA.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym          (Dz.U. nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z PA?STWOW? AKADEMI? TECHNOLOGII ?YWNO?CI    w ODESSIE, UKRAINA.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  172

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2004 roku


w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersyte-tu, Senat wyra?a zgod? na zbycie prawa u?yt-kowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej, przezna-czonego w miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego pod zabudow? mieszka-niow? wielorodzinn? o ??cznej powierzchni oko?o 16,65 ha.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przygotowania procedury zby-cia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 


Wnioski
z posiedze? Senatu

Wnioski
z posiedzenia Senatu
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
zwracaj?ce uwag? na zadania w zakresie wspó?pracy z zagranic?

1. Rozszerzenie kontaktów z uczelniami wschodniej Europy i nowych krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej.
2. Wzmacnianie dzia?a? w zakresie mobil-no?ci m?odych pracowników w realizacji ró?nych form wspó?pracy z zagranic?.
3. Kontynuacja wysi?ków na rzecz realizacji programów SOCRATES/ERASMUS, ERASMUS/MUNDUS, itp.
4. Promocja uczelni, jej wydzia?ów i pracow-ników poprzez strony internetowe w j?zy-kach obcych.
5. Zwi?kszenie wysi?ków w ubieganiu si?          o ?rodki Unii Europejskiej.
6. Podj?cie energicznych prac na rzecz przy-gotowania obcoj?zycznej oferty edukacyj-nej.
7. Przygotowanie koncepcji stworzenia   w UWM bazy socjalno-bytowej dla obco-krajowców.

Wnioski
z posiedzenia Senatu
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
dotycz?ce dzia?alno?ci naukowo-badawczej

1. Senat stwierdza, ?e Stanowisko z 25 kwiet-nia 2003 r. w sprawie dzia?alno?ci nauko-wo-badawczej zachowuje nadal swoj? ak-tualno??.
2. Senat uznaje, ?e priorytetem w tej dzia?al-no?ci jest rozwój mi?dzynarodowej wspó?-pracy naukowej oraz zwi?kszenie aktyw-no?ci pracowników w pozyskiwaniu ?rod-ków na badania.
3. Realizacja zada? uznanych na prioryteto-we powinna przebiega? poprzez:
- premiowanie aktywno?ci w tym zakresie przy decyzjach kadrowo-p?acowych,
- stworzenie mo?liwo?ci formalnego w??-czania obcokrajowców do uczelnianych zespo?ów badawczych,
- wprowadzenie obowi?zku wnioskowania o granty KBN dla doktorantów.

 

Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarz?dzenie Nr  10

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku


w sprawie: zmiany wzoru druku za?wiad-czenia potwierdzaj?cego przygotowanie pe-dagogiczne absolwentów Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.) oraz Uchwa?y Nr 130 Senatu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2004 roku zmieniaj?cej nazw? jed-nostki ogólnouczelnianej Centrum Edukacji Nauczycielskiej na Centrum Edukacji Nau-czycielskiej i Doradztwa Zawodowego, stano-wi si? co nast?puje:

§ 1
1. W Zarz?dzeniu Nr 33 Rektora UWM  w Olsztynie z dnia 2 wrze?nia 2003 roku, w sprawie wzoru druku za?wiadczenia potwierdzaj?cego przygotowanie pedago-giczne absolwentów Uniwersytetu, wpro-wadza si? zmiany:
1) w § 1 ust. 3, lit. b, zmienia si? nazw? jednostki ogólnouczelnianej Centrum Edukacji Nauczycielskiej na Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego;
2) traci moc za??cznik Nr 1 do Zarz?dze-nia;
3) traci moc za??cznik Nr 2 do Zarz?dze-nia.

§ 2
1. Ustala si? nowy wzór druku „Za?wiad-czenia potwierdzaj?cego przygotowanie pedagogiczne” absolwentów Uniwersytetu, okre?lony w za??czniku nr 1 do niniejszego Zarz?dzenia.
2. Ustala si? nowy wzór druku „Za?wiad-czenia potwierdzaj?cego przygotowanie pedagogiczne” absolwentów Uniwersytetu – egzemplarz do akt, okre?lony w za??czni-ku nr 2 do niniejszego Zarz?dzenia.


§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia z moc? obowi?zuj?c? do 1 lutego 2004 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  11

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 22 kwietnia 2004 roku


w sprawie: okre?lenia wzoru druku za?wiad-czenia o uzyskaniu przez absolwenta przy-gotowania do zajmowania stanowiska do-radcy zawodowego w okre?lonym zakresie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Przygotowanie absolwenta do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w okre-?lonym zakresie potwierdza za?wiadczenie wydane wed?ug wzoru okre?lonego w za??-czniku Nr 1 do Zarz?dzenia.
2. Za?wiadczenie jest drukiem ?cis?ego zara-chowania.
3. Za?wiadczenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

§ 2
1. Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Do-radztwa Zawodowego prowadzi „Ksi??k? wydanych za?wiadcze? potwierdzaj?cych przygotowanie absolwentów do zajmowa-nia stanowiska doradcy zawodowego         w okre?lonym zakresie”.
2. W „Ksi??ce wydanych Za?wiadcze?,  o których mowa w ust. 1 wpisuje si?:
1) liczb? porz?dkow?,
2) imi? (imiona) i nazwisko absolwenta,
3) dat? i miejsce urodzenia absolwenta,
4) nazw? uko?czonego kierunku studiów/specjalno?ci,
5) dat? wystawienia Za?wiadczenia,
6) dat? odbioru Za?wiadczenia,
7) podpis absolwenta.
3. W teczce osobowej studenta nale?y z?o?y? egzemplarz do akt „Za?wiadczenia po-twierdzaj?cego przygotowanie absolwen-tów do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w okre?lonym zakresie”   – okre?lony w za??czniku Nr 2 do Zarz?-dzenia.

§ 3
Druki za?wiadcze?, o których mowa w § 1 oraz § 2 ust. 3, pobierane s? w Biurze ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  12

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2004 roku


w sprawie: kryteriów oceny i trybu oceniania nauczycieli akademickich pe?ni?cych funkcje kierownicze w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) stosownie do Uch-wa?y Nr 66 Senatu z dnia 4 lipca 2003 roku         w sprawie doskonalenia struktury Uniwersyte-tu oraz Uchwa?y Nr 127 Senatu Uniwersytetu     z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie dzia?a? w polityce kadrowej i rozwoju uprawnie? aka-demickich stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
1.  Ocena kadry kierowniczej jest narz?dziem efektywnego zarz?dzania potencja?em kad-rowym i stanowi sta?y element polityki personalnej Uniwersytetu Warmi?sko-Ma-zurskiego w Olsztynie.
2.  G?ównymi celami oceny kadry kierowni-czej s?:
1) motywowanie do efektywniejszej pra-cy,
2) dostosowanie potencja?u kompetencyj-nego pracownika do potrzeb organiza-cji,
3) rozpoznanie mo?liwo?ci rozwojowych pracowników.

§ 2
1. Ocenie podlegaj? nauczyciele akademiccy pe?ni?cy funkcje dyrektora instytutu i jego zast?pcy oraz kierownika: katedry, zak?a-du, kliniki, studium, zespo?u, centrum, nie krócej ni? 6 miesi?cy, zwani dalej kadr? kierownicz?.
2. Oceny kadry kierowniczej nale?y dokona? do 30 czerwca 2004 roku, uwzgl?dniaj?c okres pe?nienia funkcji kierowniczej  w Uniwersytecie. W przypadku pe?nienia funkcji po 1 stycznia 2000 roku oceny na-le?y dokona? od dnia faktycznego powo?a-nia na funkcj?.
3. Oceny kadry kierowniczej dokonuje si?          co pi?? lat.
4. W szczególnie uzasadnionych przypad-kach na wniosek dziekana, prorektora sprawuj?cego nadzór nad jednostkami pozawydzia?owymi lub osoby pe?ni?cej funkcj? kierownicz?, oceny mo?na doko-na? w ka?dym terminie.
5. Oceny kadry kierowniczej dokonuje Wy-dzia?owa Komisja Oceniaj?ca Kadr? Kie-rownicz? oraz Komisja Oceniaj?ca Kadr? Kierownicz? w Jednostkach Mi?dzywy-dzia?owych i Ogólnouczelnianych na pod-stawie kryteriów ustalonych przez Senack? Komisj? ds. Kadrowych zawartych       w kwestionariuszu stanowi?cym za??cznik nr 1 do zarz?dzenia.
6. Nadzór nad przebiegiem i prawid?owo?ci? dokonywanych ocen sprawuje prorektor nadzoruj?cy sprawy kadrowe.

Kryteria oceny pracowników

§ 3
1.  W ocenie wyró?nia si? nast?puj?ce bloki kryteriów:
1) efektywno?? pracy:
- stopie? i terminowo?? realizacji za-da?,
- jako?? wykonywania pracy,
- wyniki pracy w sferze naukowej,
- wyniki pracy w sferze dydaktycznej,
- wyniki pracy w rozwoju kadr,
2) umiej?tno?ci kierownicze:
- planowanie pracy w?asnej i zespo?u,
- organizowanie pracy w?asnej i zes-po?u,
- motywowanie pracowników,
3) cechy osobowo?ciowe:
- kontrolowanie i ocenianie pracowni-ków,
- zaanga?owanie i dyspozycyjno??,
- odpowiedzialno??,
- dba?o?? o wizerunek uczelni,
- komunikatywno??,
- inicjatywa i kreatywno??.
2. W ka?dym kryterium s? cztery poziomy:
1) poni?ej oczekiwa? – z mo?liwo?ci? uzyskania 2 punktów,
2) zadowalaj?cy – z mo?liwo?ci? uzyskania 3 punktów,
3) dobry – z mo?liwo?ci? uzyskania 4 pun-któw,
4) wyró?niaj?cy – z mo?liwo?ci? uzyskania 5 punktów.

Komisje oceniaj?ce i  ich zadania

§ 4
1. Przewodnicz?cym Wydzia?owej Komisji Oceniaj?cej Kadr? Kierownicz? jest dzie-kan.
2. Cz?onkami Komisji s? Przewodnicz?cy Wydzia?owej Komisji ds. Kadrowych oraz przedstawiciel desygnowany przez zwi?zki zawodowe dzia?aj?ce na wydziale.

§ 5
1.  Przewodnicz?cym Komisji Oceniaj?cej Kadr? Kierownicz? Jednostek Mi?dzywy-dzia?owych i Ogólnouczelnianych, jest prorektor sprawuj?cy nadzór merytoryczny nad jednostkami mi?dzywydzia?owymi  i ogólnouczelnianymi.
2.  Cz?onkami Komisji s? Przewodnicz?cy Se-nackiej Komisji ds. Kadrowych oraz przedstawiciel desygnowany przez zwi?zki zawodowe dzia?aj?ce w jednostkach mi?-dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych.

§ 6
1. Zadaniem Komisji o których mowa w § 4     i 5 jest ustalenie ?rednio wa?onej oceny wspó?pracowników, przeprowadzenie oce-ny ko?cowej i zapoznanie z ni? oceniane-go.
2. Uczelniana Komisja Odwo?awcza Oce-niaj?ca Kadr? Kierownicz? spe?nia zadania wymienione w ust. 1 w przypadku oceny osoby b?d?cej cz?onkiem komisji, o których mowa w § 4 i 5.

Tryb przeprowadzenia oceny

§ 7
1.  Osoba pe?ni?ca funkcj? kierownicz? doko-nuje samooceny i wype?nia zbiorczy ar-kusz oceny, stanowi?cy za??cznik nr 2.
2.  Dziekan, z udzia?em co najmniej jednego cz?onka komisji organizuje i przeprowadza w?ród pracowników jednostki anonimow? ocen? osoby pe?ni?cej funkcje kierowni-cz?, poprzez wype?nienie przez wspó?-pracowników druku za??cznika nr 3.
3.  Anonimowa ocena w?ród pracowników mo?e by? przeprowadzona w wersji ele-ktronicznej.
4.  Po zako?czeniu oceny kadry kierowniczej, dziekan (prorektor sprawuj?cy nadzór me-rytoryczny nad jednostkami mi?dzywy-dzia?owymi lub ogólnouczelnianymi) prze-dk?ada wyniki dokonanych ocen prorekto-rowi sprawuj?cemu nadzór nad sprawami kadrowymi.

§ 8
Osoba pe?ni?ca funkcj? kierownicz? potwier-dza podpisem zapoznanie si? z anonimow? ocen? wspó?pracowników i Wydzia?owej Ko-misji Oceniaj?cej Kadr? Kierownicz? oraz mo-?e przedstawi? swoje stanowisko co do tej oce-ny.

Post?powanie odwo?awcze

§ 9
1. Od oceny dokonanej przez Wydzia?ow? Komisj? Oceniaj?c? Kadr? Kierownicz? lub Komisj? Oceniaj?c? Kadr? Kierowni-cz? w Jednostkach Mi?dzywydzia?owych i Ogólnouczelnianych przys?uguje ocenia-nemu prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Komisji Odwo?awczej Oceniaj?cej Kadr? Kierownicz?.
2. Przewodnicz?cym Uczelnianej Komisji Odwo?awczej Oceniaj?cej Kadr? Kierow-nicz? jest Rektor.
3. Cz?onkami Uczelnianej Komisji Odwo-?awczej Oceniaj?cej Kadr? Kierownicz? s?: prorektor nadzoruj?cy sprawy kadrowe, przedstawiciel zwi?zków zawodowych oraz w?a?ciwy dziekan.
4. Odwo?anie sk?ada si? w terminie 14 dni    od dnia zapoznania si? z ocen? wspó?pra-cowników.
5. Uczelniana Komisja Odwo?awcza Oce-niaj?ca Kadr? Kierownicz? powinna roz-patrzy? odwo?anie w terminie 30 dni  od dnia z?o?enia odwo?ania.
6. Ocena Uczelnianej Komisji Odwo?awczej Oceniaj?cej Kadr? Kierownicz? jest osta-teczna.

Postanowienia ko?cowe

§ 10
1.  Wyniki oceny kadry kierowniczej mog? by? wykorzystywane przez:
1) rad? wydzia?u do ustalenia struktury wydzia?u,
2) Rektora podczas podejmowania de-cyzji dotycz?cych powo?a? kierowni-ków na kadencj? od 1 stycznia 2005 roku.
2.  Wyniki oceny osoby pe?ni?cej funkcj? kie-rownicz? do??cza si? do akt osobowych.

§ 11
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  13

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 6 maja 2004 roku


w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Rozwój rynku i zarz?-dzanie sprzeda?? w Unii Europejskiej”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm., Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?n.zm. oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stano-wi si? co nast?puje:
§ 1
1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych two-rzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Rozwój rynku i zarz?dzanie sprzeda?? w Unii Europejskiej”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.    z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  14

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 6 maja 2004 roku


w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Rachunkowo?? dla nau-czycieli”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm., Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 wrze?nia 2003 r. w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli Dz.U. nr 170 poz. 1655, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca  2000 r.  w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM w Ol-sztynie z pó?n.zm. oraz stosownie do § 4 Sta-tutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:
§ 1
1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych two-rzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Rachunkowo?? dla nauczycieli”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.     z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  15

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 6 maja 2004 roku


w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Audyt i kontrola wewn?t-rzna”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm., Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?n.zm. oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stano-wi si? co nast?puje:
§ 1
1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych two-rzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Audyt i kontrola wewn?trzna”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest          w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.     z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  16

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 6 maja 2004 roku


w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami odnowy biolo-gicznej”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm., Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?n.zm. oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stano-wi si? co nast?puje:
§ 1
1. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? studia podyplo-mowe w zakresie: „Gimnastyka korekcyj-no-kompensacyjna z elementami odnowy biologicznej”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.     z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  17

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 13 maja 2004 roku


w sprawie: Regulaminu funkcjonowania Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), w zwi?zku z Za-rz?dzeniem nr 22 Rektora UWM z dnia 30 ma-ja 2003 r. w sprawie utworzenia Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Ustala si? Regulamin funkcjonowania Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej, stanowi?cy za??cznik do zarz?dzenia.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik do Zarz?dzenia Rektora Nr 17
z dnia 13 maja 2004 r.

Regulamin funkcjonowania
Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej

I. Postanowienia ogólne:
1. Przepisy prawne reguluj?ce dzia?alno?? Zespo?u Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej, zwanego dalej ZAWiKF:
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-nansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 15 poz. 148 z pó?n.zm), zwana dalej „ustaw?”,
- rozporz?dzenie Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szcze-gó?owego sposobu i trybu przeprowa-dzania audytu wewn?trznego (Dz.U.         z 2002 r., Nr 11, poz. 973),
- komunikat Nr 1/KF/2003 Ministra Fi-nansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie og?oszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sek-tora finansów publicznych” (Dziennik Urz?dowy Ministra Finansów z 2003 r., Nr 3, poz. 13),
- komunikat Nr 2/KF/2003 Ministra Fi-nansów z dnia 30 stycznia 2003 r.  w sprawie og?oszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sek-tora finansów publicznych” (Dziennik Urz?dowy Ministra Finansów z 2003 r., Nr 3, poz. 14),
- komunikat Nr 7/KF/2003 Ministra Fi-nansów z dnia 2 kwietnia 2003 r.  w sprawie og?oszenia „Kodeksu etyki audytora wewn?trznego w jednostkach sektora finansów publicznych”,
- zarz?dzenie Nr 22 Rektora UWM   z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Zespo?u Audytu Wewn?-trznego i Kontroli Finansowej.

II. Niezale?no?? ZAWiKF:
1. Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej podporz?dkowany jest bezpo-?rednio Rektorowi.
2. Rektor Uczelni zapewnia:
- organizacyjn? odr?bno?? wykonywanych przez audytora zada?,
- odpowiednie warunki do wykonywania zada? zgodnie z wymogami etycznymi i profesjonalnymi,
- oraz gwarantuje, ?e zakres dzia?alno?ci audytorskiej jest odpowiednio szeroki,          a powsta?e w jej wyniku sprawozdania s? w?a?ciwie rozpatrzone.
3. Audytor wewn?trzny powinien by? nieza-le?ny od dzia?alno?ci, któr? kontroluje  i wykonywa? swoja prac? w sposób nie-ograniczony, obiektywny i bezstronny.
4. Audytor wewn?trzny powinien unika? konfliktu interesów i nie mo?e by? zaanga-?owany w bie??c? dzia?alno?? Uczelni, w opracowywanie procedur, instrukcji, re-gulaminów oraz inne prace zwi?zane   z operacyjn? dzia?alno?ci? Uczelni.

III. Upowa?nienia:
1. Audytor wewn?trzny powinien mie? za-gwarantowany nieograniczony dost?p do wszelkich dokumentów, informacji, da-nych czy korespondencji, które s? niezb?-dne do wype?niania jego obowi?zków z za-chowaniem przepisów o ochronie informa-cji niejawnych.
2. Audytor wewn?trzny powinien mie? nieo-graniczony dost?p do wszystkich jednostek Uniwersytetu oraz do uzyskania informacji lub wyja?nie? od wszystkich pracowników oraz wszelkich innych ?róde? informacji niezb?dnych do przeprowadzenia audytu.
3. Pracownicy Uniwersytetu s? zobowi?zani do pe?nej wspó?pracy z audytorem wewn?-trznym, podczas wykonywania przez niego obowi?zków.

IV. Cele i zadania:
1. Zgodnie z ustaw? – audytem wewn?-trznym jest ogó? dzia?a?, przez które Rek-tor Uniwersytetu uzyskuje obiektywna  i niezale?n? ocen? funkcjonowania jed-nostki w zakresie gospodarki finansowej pod wzgl?dem legalno?ci, gospodarno?ci, celowo?ci, rzetelno?ci a tak?e przej-rzysto?ci i jawno?ci. Audyt wewn?trzny obejmuje:
- badanie dowodów ksi?gowych oraz zapi-sów w ksi?gach rachunkowych (audyt fi-nansowy),
- ocen? systemu gromadzenia ?rodków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem (audyt syste-mu),
- ocen? efektywno?ci i gospodarno?ci za-rz?dzania finansowego (audyt dzia?alno-?ci).
2. Celami audytu wewn?trznego s?:
- identyfikacja i analiza ryzyka zwi?zane-go z dzia?alno?ci? Uczelni, a w szczegól-no?ci ocena systemu kontroli wewn?-trznej oraz ocena efektywno?ci zarz?dza-nia ryzykiem,
- wyra?anie opinii na temat skuteczno?ci mechanizmów kontrolnych w badanym systemie,
- dostarczanie Rektorowi Uniwersytetu,     w oparciu o ocen? systemu kontroli wewn?trznej, racjonalnego zapewnienia, ?e Uczelnia dzia?a prawid?owo,
- sk?adanie sprawozda? z poczynionych ustale? oraz tam, gdzie jest to mo?liwe, przedstawiania uwag i wniosków doty-cz?cych poprawy skuteczno?ci dzia?ania jednostki w danym obszarze.
3. Obowi?zki i zadania audytora wewn?-trznego:
1) Obowi?zkiem audytora wewn?trznego jest rzetelne, obiektywne i niezale?ne:
- ustalenie stanu faktycznego w zakre-sie funkcjonowania gospodarki fi-nansowej,
- okre?lenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybie?,
- przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usuni?cia uchybie? oraz usprawnienia audytowanej dzia?al-no?ci.
2) Zadania audytora wewn?trznego:
Audytor wewn?trzny, przeprowadzaj?c audyt wewn?trzny:
a) bada wiarygodno?? sprawoz-dania finansowego i wykona-nie bud?etu przez sprawdze-nie:
- przestrzegania zasad rachun-kowo?ci,
- zgodno?ci zapisów w ksi?-gach rachunkowych z dowo-dami ksi?gowymi,
b) dokonuje oceny adekwatno?ci, efektywno?ci i skuteczno?ci systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kon-troli zarz?dzania ryzykiem  i kierowania Uczelnia,
c) dokonuje oceny przestrzegania zasady celowo?ci i oszcz?-dno?ci w dokonywaniu wydat-ków, uzyskiwania mo?liwie najlepszych efektów w ramach posiadanych ?rodków oraz przestrzegania terminów reali-zacji zada? i zaci?gni?tych zo-bowi?za?.
4. Do zakresu dzia?alno?ci Audytora nale?y w szczególno?ci:
1) Sporz?dzanie rocznego planu audytu wewn?trznego, który zawiera:
a) analiz? obszarów ryzyka w za-kresie gromadzenia ?rodków publicznych i dysponowania nimi,
b) tematy audytu wewn?trznego,
c) proponowany harmonogram realizacji audytu wewn?trzne-go,
d) planowane obszary, które po-winny zosta? obj?te audytem wewn?trznym w kolejnych la-tach.
Audytor wewn?trzny przedstawia Rektorowi, a tak?e G?ównemu Inspektorowi Audytu Wewn?-trznego w terminie do ko?ca pa?-dziernika ka?dego roku plan audy-tu na rok nast?pny.
2) Badanie dzia?alno?ci Uczelni poprzez przeprowadzanie okresowych oraz jed-norazowych audytów wewn?trznych     w jednostkach organizacyjnych UWM.
3) Sporz?dzanie sprawozda? z przepro-wadzonych audytów3, zawieraj?cych odpowiednie rekomendacje dotycz?ce usuni?cia ujawnionych uchybie?, udoskonalenia jako?ci pracy, poprawy sprawno?ci organizacji oraz zmniej-szenia kosztów.
4) Monitorowanie wykonania zleconych dzia?a? naprawczych po przeprowa-dzonych audytach.
5) Sporz?dzanie sprawozdania z wyko-nania planu Audytu za rok poprzedni          i przedstawienie go w terminie do ko?-ca marca ka?dego roku Rektorowi       i G?ównemu Inspektorowi Audytu Wewn?trznego.
6) Czuwanie nad prawid?owo?ci? wyko-nywania wszystkich operacji zgodnie    z przepisami prawa oraz ustalonymi wewn?trznie procedurami i zarz?dze-niami.
7) Wspó?praca z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie opiniowania zarz?dze? i procedur wewn?trznych.
8) Dzia?ania na rzecz u?wiadamiania ry-zyka I skutecznego nim zarz?dzania.
9) Wspó?praca z audytorami zewn?trzny-mi w zakresie wykonywania swoich zada?.

V. Profesjonalizm i podstawowe obowi?zki:
1. Audytor wewn?trzny powinien posiada? wiedz? i umiej?tno?ci niezb?dne do wyko-nywania zawodu, nale?yt? wiedz? i umie-j?tno?ci w stosowaniu standardów, proce-dur i technik audytu wewn?trznego.
2. Audytor wewn?trzny powinien doskonali? swoje umiej?tno?ci poprzez ustawiczne kszta?cenie, bie??ce uzupe?nianie wiedzy w zakresie standardów audytu wewn?-trznego, procedur i technik.
3. Przeprowadzanie prac audytorskich powin-no poprzedza? dok?adne ich zaplanowanie.
4. Przeprowadzanie prac audytorskich powin-no odbywa? si? wed?ug ustalonych zasad i procedur audytu wewn?trznego zgodnych ze standardami i wytycznymi profesjonal-nego funkcjonowania audytu wewn?trzne-go. Procedury takie powinny zawiera? spo-soby prowadzenia audytu, takie jak: pro-gram zadania zaudytowanego, techniki zbierania materia?u dowodowego, doku-mentowanie informacji i danych oraz ich analiza, prezentowanie rezultatów, raporto-wanie i monitorowanie wykonania reko-mendacji.
5. Audytor wewn?trzny sporz?dzaj?c roczne sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni powinien podkre?li? is-totne wyniki prac audytorskich, które mo-g?yby mie? negatywny wp?yw na dzia?al-no?? Uniwersytetu oraz przedstawi? usta-lenie bez wzgl?du na to, czy zosta?y one          w sposób zadowalaj?cy wykonane.

VI. Wspó?praca z audytorami zewn?trznymi.
Audytor wewn?trzny powinien pozna? tre?? raportów audytorów zewn?trznych. Tematy          w nich zawarte mog? by? pomocne przy pla-nowaniu obszarów, na które nale?y zwróci? szczególn? uwag? podczas przysz?ych prac audytorskich.

VII. Postanowienia ko?cowe:
Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.


Zarz?dzenie Nr  18

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 maja 2004 roku


w sprawie: egzaminów z j?zyka obcego no-wo?ytnego dla kandydatów ubiegaj?cych si? o zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub przyj?cie na studia doktoranckie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) stosownie do Uchwa?y Nr 153 Senatu z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie uzupe?nienia do Uchwa?y Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie dzia?a? w polityce kadrowej i rozwoju uprawnie? akademickich stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
1. Zarz?dzenie okre?la warunki i tryb prze-prowadzenia egzaminów z j?zyka obcego nowo?ytnego dla kandydatów ubiegaj?-cych si? o zatrudnienie na stanowisko adiunkta lub ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia doktoranckie, zwanych dalej „kandydatami”.
2. Egzaminy z j?zyka nowo?ytnego dla kan-dydatów o których mowa w ust. 1 dotycz? j?zyków: angielskiego, niemieckiego, fran-cuskiego i rosyjskiego.

§ 2
1. Kandydat ubiegaj?cy si? o zatrudnienie na stanowisko adiunkta sk?ada wniosek          do Uczelnianej Komisji Po?wiadczania Znajomo?ci J?zyka Obcego, zwanej dalej „Komisj?”.
2. O dopuszczeniu do egzaminu rozstrzyga Komisja, a jej przewodnicz?cy powiada-mia pisemnie o terminie i miejscu egzami-nu.

§ 3
1. Zestawy zada? i testów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zatwierdza przewodnicz?cy Komisji.
2. Zadania i testy egzaminacyjne oraz ich ze-stawy s? przygotowywane, przechowywa-ne i przekazywane w warunkach uniemo-?liwiaj?cych ich nieuprawnione ujawnie-nie.

§ 4
1. Przewodnicz?cym Komisji jest Prorektor nadzoruj?cy sprawy kadrowe.
2. Cz?onkami Komisji s? dziekan wydzia?u zatrudniaj?cy kandydata oraz co najmniej trzech egzaminatorów.
3. Egzaminatorem Komisji mo?e by? osoba, która posiada wykszta?cenie wy?sze i co najmniej trzyletni sta? pracy w zakre-sie nauczania j?zyka nowo?ytnego.

§ 5
Przed rozpocz?ciem egzaminu przewodnicz?cy Komisji sprawdza to?samo?? kandydata.

§ 6
1. Egzamin dla kandydata ubiegaj?cego si? o zatrudnienie na stanowisko adiunkta sk?ada si? z cz??ci ustnej.
2. Kandydat losuje jeden z przygotowanych zestawów zada? egzaminacyjnych.
3. Egzamin ustny polega na sprawdzeniu umiej?tno?ci rozumienia ze s?uchu, rozu-mienia tekstów pisanych oraz sprawdzeniu poprawno?ci gramatycznej w pos?ugiwaniu si? j?zykiem.

§ 7
1. Egzamin dla kandydata ubiegaj?cego si? o przyj?cie na studia doktoranckie sk?ada si? z dwóch cz??ci: pisemnej i ustnej.
2. Cz??? pisemna egzaminu trwa 60 minut i polega na sprawdzeniu umiej?tno?ci ro-zumienia tekstów pisanych, formu?owaniu wypowiedzi pisemnej oraz sprawdzeniu poprawno?ci gramatycznej w pos?ugiwaniu si? j?zykiem.
3. W przypadku stwierdzenia korzystania przez kandydata z niedozwolonych pomo-cy lub udost?pniania ich innym zdaj?cym przewodnicz?cy Komisji przerywa egza-min tej osobie.
4. Do cz??ci ustnej stosuje si? odpowiednio przepisy § 6.

§ 8
1. Ocen? z egzaminu ustala si? wed?ug nast?-puj?cej skali: celuj?ca, bardzo dobra, do-bra, dostateczna, niedostateczna.
2. Kandydat zda? egzamin, je?eli otrzyma? z egzaminu ocen? co najmniej dostateczn?.
3. Kandydat, który nie zada? egzaminu, któ-remu egzamin przerwano, który nie przy-st?pi? do egzaminu we wskazanym termi-nie lub odst?pi? od egzaminu, mo?e    go zdawa? ponownie.

§ 9
Z egzaminu sporz?dza si? protokó?, który pod-pisuj? przewodnicz?cy i cz?onkowie Komisji.

§ 10
1. Z obowi?zku zdawania egzaminu jest zwolniony kandydat, który posiada jeden z certyfikatów wymienionych w za??czni-ku nr 1.
2. Kandydat ubiegaj?cy si? o zwolnienie z obowi?zku zdawania egzaminu sk?ada wniosek wraz z dokumentami potwierdza-j?cymi spe?nienie warunku okre?lonego w ust. 1.
3. O zwolnieniu obowi?zku zdawania egza-minu rozstrzyga Komisja, a jej przewodni-cz?cy powiadamia pisemnie kandydata ubiegaj?cego si? o zwolnienie o rozstrzy-gni?ciu Komisji.

§ 11
1. Dokumentacj? dotycz?c? egzaminów prze-chowuje Studium J?zyków Obcych.
2. Studium J?zyków Obcych prowadzi ewi-dencj? osób przyst?puj?cych do egzaminu.
3. Numer, pod którym w ewidencji wpisano kandydata przyst?puj?cego do egzaminu, jest wpisany w protokole, o którym mowa w § 9, oraz na po?wiadczeniu znajomo?ci j?zyka, zwanego dalej „certyfikatem”.

§ 12
1.  Kandydat, który zda? egzamin, otrzymuje certyfikat, którego wzory w j?zyku angiel-skim, francuskim, niemieckim i rosyjskim okre?la za??cznik nr 2 do zarz?dzenia.
2.  Kandydat, który zosta? zwolniony z obo-wi?zku zdawania egzaminu, otrzymuje certyfikat, którego wzory w j?zyku angiel-skim, francuskim, niemieckim i rosyjskim okre?la za??cznik nr 3 do zarz?dzenia.


§ 12
1.  Dla osób nie b?d?cych pracownikami Uni-wersytetu egzamin jest odp?atny.
2.  Op?at? za egzamin ustala Rektor, z uw-zgl?dnieniem kosztów przeprowadzenia egzaminu.
3.  Op?at? za wydanie certyfikatu ustala Rek-tor, z uwzgl?dnieniem kosztów jego wyt-worzenia oraz kosztów administracyjnych.
4.  Op?at?, o której mowa w ust. 2, wnosi si? przed dniem rozpocz?cia egzaminu,        a op?at?, o której mowa w ust. 3 – przed dniem dor?czenia certyfikatu.

§ 13
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik Nr 1 do Zarz?dzenia Nr 18
z dnia 24 maja 2004 r.

Wykaz certyfikatów z j?zyków obcych

Certyfikaty z j?zyka angielskiego

1. First Certificate In English ( FCE )  - University of Cambridge ESOL Exa-minations
2. Certificate in Advanced English (CAE ) – University of Cambridge Lo-cal Examinations Syndicate lub Uni-versity of  Cambridge ESOL Examina-tions
3. Certificate of Proficiency in  Endlish (CPE ) – University of  Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Exa-minations
4. Test of English as a Foreign Language ( TOEF )

Certyfikaty z j?zyka niemieckiego

1. Zertifikat Deutsch – ( ZD ) zdany co najmniej najmniej wynikiem dobrym, Goethe Instytut, Osterreich Instytut, Weiterbildungs – Testsysteme (WBT), Schweizerische Konferenz der kanto-nalne Erziehungsdirektoren (EDK)
2. Die Zentrale Mitlelstufenprufung  (ZMP) – Goetle Institut.
3. Mitlelstufe ( OSD ) – Osterreich Insti-tut
4. Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) – Goethe Institut
5. Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) – Goethe Institut
6. Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) – Goethe Institut
7. Deutsches Sprachdiplom Stufe II  (DSD II) - Kultuministerkonferenz

Certyfikaty z j?zyka francuskiego

1. Diplome d Etudes en Langue Francaise –premier degre (A1 – A4) (DELF), Commission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja)
2. Diplome de Langue Francaise  (DL) – Alliance Francaise
3. Diplome d Etudes en Langue Fran-caise – deuxieme degree (A5-A6) , (DELF) Commission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja)
4. Test d acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja)
5. Diplome Approfondi de Langue Francaise ( DALF ), Commission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja)
6. Diplome Superieur d Etudes Francaise (DS) Alliance Francaise
7. Attestation de reussite – Test d acces direct au DELF  2nd degree – Com-mission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja)

Certyfikaty z j?zyka rosyjskiego

1. Porogovyj urove?, Russkij jazyk uzyski-wany po zaliczeniu 65% w ka?dej cz??ci Egzaminu (PRUJ) – Instytut Puszkina

Certyfikaty z j?zyka hiszpa?skiego

1. Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE Basico) – Instytut Cervantesa
2. Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE Superior) – Insty-tut Cervantesa
3. Diplomas de Espanol (Nivel Inter-medio) – Instytut Cervantesa
4. Diplomas de Espanol  (Nivel Super-ior) – Instytut Cervantesa

 

Zarz?dzenie Nr  19

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 maja 2004 roku


w sprawie: odp?atno?ci za zaj?cia dydaktycz-ne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2004/2005

Na podstawie art. 49, ust. 2, art. 23, ust. 2 pkt. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) oraz na podstawie § 8 i 9 ust. 2 rozporz?dzenia Rady Ministrów z 17 sierpnia 1991 r. w spra-wie gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 z pó?n.zm), stanowi si?, co nast?-puje:

§ 1
1.  Pobiera si? op?at? za zaj?cia dydaktyczne na studiach wieczorowych i zaocznych: za-wodowych, jednolitych magisterskich, ma-gisterskich uzupe?niaj?cych oraz na stu-diach eksternistycznych.
2.  Pobiera si? op?at? na studiach dziennych         za powtarzanie przedmiotów spowodowane niezadowalaj?cymi wynikami w nauce.
3.  Pobiera si? op?at? na studiach podyplomo-wych i wszystkich kursach specjalnych organizowanych przez Uniwersytet.
4.  Pobiera si? op?at? za zaj?cia dydaktyczne realizowane systemem wieczorowym i za-ocznym, w ramach przygotowania pedago-gicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, prowadzonego         w Centrum Edukacji Nauczycielskiej      i Doradztwa Zawodowego.

§ 2
Kwota odp?atno?ci na poszczególnych rodza-jach i semestrach studiów wieczorowych i za-ocznych wynosi:
1. Jednolite magisterskie, zawodowe (in?y-nierskie i licencjackie) oraz magisterskie uzupe?niaj?ce - odpowiednio (studia za-oczne – wg za??cznika nr 1 i studia wie-czorowe – wg za??cznika nr 2).
2. Studia magisterskie uzupe?niaj?ce       we wspó?pracy z Uniwersytetem Minne-sota - specjalno?? zarz?dzanie w agrobiz-nesie 3.000  z? za ka?dy semestr.
3. Magisterskie uzupe?niaj?ce eksternistyczne 350  z?  za  ka?dy przedmiot.
4. Powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu (ów):
a) na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) za jedn? go-dzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?-czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);
b) od III do X  semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu          za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);
5. Powtarzanie okre?lonego  poziomu  (se-mestru) j?zyka obcego (lektoratu) 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
6. Powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?-ceniem nauczycieli 8,00 z? za jedn? godzi-n? dydaktyczn?.
7. Powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, tj.: etyka, nauka o kultu-rze i j?zyku polskim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, eko-nomia, prawo, realizowanych na poszcze-gólnych kierunkach 8,00 z? za jedn? godzi-n? dydaktyczn?.
8. Powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka na-uczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?-czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3)
9. W ramach kszta?cenia pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego systemem wieczorowym i zaocznym w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Za-wodowego, pobiera si? op?at? za powta-rzanie okre?lonego semestru lub przedmio-tu (ów) wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu (ów) – 8,00 z? za jedn? godzi-n? dydaktyczn?.
10. Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ra-mach przygotowania pedagogicznego (obejmuj?cego kszta?cenie teoretyczne), realizowanego w formie zaocznej i wie-czorowej w Centrum Edukacji Nauczyciel-skiej i Doradztwa Zawodowego wynosi 200 z? za ka?dy semestr.
11. Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ra-mach przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w formie za-ocznej i wieczorowej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi:
- w 4-semestralnym cyklu kszta?cenia - 200 z? za ka?dy semestr;
- w 2-semestralnym cyklu kszta?cenia - 400 z? za ka?dy semestr.
 
§ 3
1.  Studia dzienne wszystkich kierunków oraz kszta?cenie pedagogiczne, realizowane sys-temem dziennym w Centrum Edukacji Nau-czycielskiej i Doradztwa Zawodowego s? nieodp?atne.
2.  Na studiach dziennych pobiera si? op?at?     za powtarzanie przedmiotów:
a) na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) za jedn? go-dzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?-czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3);
b) od III do XI semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik wagi danego kierunku studiów (wg za??cznika 3).
3.  Za powtarzanie okre?lonego  poziomu  (se-mestru) j?zyka  obcego  (lektoratu) 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
4.  Za powtarzanie przedmiotów: psychologia    i pedagogika, realizowanych w ramach pro-gramów studiów zwi?zanych z kszta?ce-niem nauczycieli 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
5.  Za powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych   i ekonomicznych, wg schematu modu?owe-go tj.: etyka, nauka o kulturze i j?zyku pol-skim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, rea-lizowanych na poszczególnych kierunkach 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
6.  Za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowane-go na poszczególnych kierunkach za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czyn-nik wagi danego kierunku studiów (wg za-??cznika 3)
7.  W ramach kszta?cenia pedagogicznego, rea-lizowanego systemem dziennym w Cen-trum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego, pobiera si? op?at? za powta-rzanie przedmiotu (ów) wg pe?nych kosz-tów realizacji przedmiotu – 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.


 § 4
Je?eli student studiów dziennych, wieczoro-wych i zaocznych, powtarzaj?cy przedmiot    nie jest zobowi?zany do powtarzania ?wicze? – op?ata wynosi 250,00 z?.

§ 5
Op?aty wymienione w § 2 pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 3 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dotycz? zaj?? realizowanych w formie ?wicze? (wyk?ady s? nieodp?atne dla przedmiotów realizowanych          w formie wyk?adów i ?wicze?). W przypadku realizowania przedmiotu tylko w formie wy-k?adu, studenci ponosz? op?at? wg zasad okre?-lonych odpowiednio dla ?wicze?.

§ 6
Studenci studiów zaocznych, wieczorowych oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Cen-trum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego w formie zaocznej i wieczorowej zobowi?zani do odbycia praktyki pedagogicz-nej, wnosz? op?at? za praktyk? w wysoko?ci 65,00 z? za tydzie? zaj??.

§ 7
Op?at, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz          w § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 niniejszego zarz?dzenia nie pobiera si? od studentów studiów dzien-nych i zaocznych, przyj?tych na studia przed dniem 1 kwietnia 1991 roku.

§ 8
1. Studiowanie w charakterze wolnego s?u-chacza na studiach dziennych i zaocznych jest odp?atne.
2. Wysoko?? op?at okre?la za??cznik nr 4.
3. Terminy wniesienia op?at okre?laj? Uchwa?y Senatu UWM w Olsztynie   Nr 110 i Nr 111 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowa-nia kandydatów na I rok studiów dzien-nych i zaocznych.

§ 9
Wniesienie op?at wymienionych w §§ 2, 3, 4, 5, 6,8 jest warunkiem:
1) wpisania na semestr,
2) rozpocz?cia realizacji powtarzanego przed-miotu,
3) rozpocz?cia praktyki,
4) przyst?pienia do egzaminu w trybie ekster-nistycznym.


§ 10
1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan mo?e wyrazi? zgod? na wniesienie op?aty    w dwóch ratach z zachowaniem zasad:
1) uiszczenie I raty jest warunkiem wpisa-nia na semestr,
2) uiszczenie II raty powinno nast?pi?          w trakcie semestru, przy czym warun-kiem przyst?pienia do sesji egzamina-cyjnej letniej lub zimowej jest okazanie dowodu op?aty II raty.
2. Postanowienia ust.1 nie dotycz? studentów studiów zaocznych wymienionych w § 2 pkt.2.
3. Op?aty podlegaj? ?cis?ej ewidencji w dzie-kanatach. Ostatecznego rozliczenia op?at          za zaj?cia dydaktyczne dokonuje dziekan.

§ 11
Traci moc Zarz?dzenie Nr 39 Rektora Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 wrze?nia 2003 roku w sprawie odp-?atno?ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersyte-cie, w roku akademickim 2003/2004.

§ 12
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 lipca 2004 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  20

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 maja 2004 roku


w sprawie: ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posi?ków i napojów.

Na podstawie art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy  (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), Rozporz?dzenia Rady Minis-trów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profi-laktycznych posi?ków i napojów (Dz.U. nr 60 poz. 279) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Zobowi?zuj? si? kierowników jednostek orga-nizacyjnych, których pracownicy zatrudnieni s? w warunkach szczególnie uci??liwych  do zapewnienia im nieodp?atnie posi?ków pro-filaktycznych i napojów, zgodnie z warunkami pracy wyst?puj?cymi na tych stanowiskach. Kierownicy Jednostek winni prowadzi? doku-mentacj? zwi?zan? z wydawaniem posi?ków profilaktycznych i napojów.

§ 2
Do pobierania posi?ków profilaktycznych uprawnieni s? pracownicy wykonuj?cy prace:
1) zwi?zane z wysi?kiem fizycznym, powodu-j?cym w ci?gu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powy?ej 2000 kcal u m??czyzn i powy?ej 1100 kcal dla kobiet,
2) zwi?zane z wysi?kiem fizycznym, powodu-j?cym w ci?gu zmiany roboczej wydatek energetyczny powy?ej 1500 kcal u m??-czyzn i powy?ej 1000 kcal u kobiet, je?li praca wykonywana jest w pomieszcze-niach zamkni?tych, w których ze wzgl?-dów ekologicznych utrzymuje si? tempera-tura poni?ej 10oC lub powy?ej 25oC,
3) zwi?zane z wysi?kiem fizycznym, powodu-j?cym w ci?gu zmiany roboczej wydatek energetyczny powy?ej 1500 kcal u m??-czyzn i powy?ej 1000 kcal u kobiet, wyko-nywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od dnia 1 listopada do 31 mar-ca),
4) pracownikom zatrudnionym przy usuwa-niu kl?sk ?ywio?owych i innych zdarze? losowych.

§ 3
1. Do pobierania napojów uprawnieni s? pra-cownicy pracuj?cy:
1) w warunkach gor?cego mikroklimatu powy?ej 25oC,
2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzuj?cego si? warto?ci? si?y ch?odz?cej powietrza (WCI) powy?ej 1000,
3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poni?ej 10oC lub powy?ej 25oC,
4) przy pracach zwi?zanych z wysi?kiem fizycznym, powoduj?cym w ci?gu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powy?ej 1500 kcal u m??czyzn i 1000 kcal  u kobiet,
5) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.
2. Pracodawca zapewnia pracownikom napo-je w ilo?ci zaspakajaj?cej potrzeby pra-cowników, odpowiednio zimne lub gor?ce w zale?no?ci od warunków wykonywania pracy.
 
§ 4
Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pra-cownicy powinni otrzymywa? posi?ki i napoje, oraz szczegó?owe zasady ich wydawania,   a tak?e warunki uzasadniaj?ce zapewnienie po-si?ków, kierownicy jednostek winni ustali? z zak?adowymi organizacjami zwi?zkowymi.

§ 5
Posi?ki i napoje winny by? wydawane pracow-nikom w dniach wykonywania prac uzasadnia-j?cych ich wydawanie. Posi?ki profilaktyczne powinny by? wydawane w czasie regulamino-wych przerw po przepracowaniu 3 – 4 godzin w wy?ej wymienionych warunkach. Napoje nale?y udost?pni? pracownikom w ci?gu ca?ej zmiany roboczej.

§ 6
Je?li pracodawca nie ma mo?liwo?ci wydawa-nia posi?ków ze wzgl?du na rodzaj wykonywa-nej pracy lub ze wzgl?dów organizacyjnych, mo?e w czasie pracy zapewni?:
1) korzystanie z takich posi?ków w punktach gastronomicznych,
2) przyrz?dzanie posi?ków przez pracownika we w?asnym zakresie z otrzymanych pro-duktów.

§ 7
Pracownikom nie przys?uguje ekwiwalent pie-ni??ny za posi?ki i napoje.

§ 8
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  21

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 24 maja 2004 roku


w sprawie: zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowni-ków UWM w Olsztynie nie b?d?cych nau-czycielami akademickimi.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) oraz Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 pa?dziernika 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodo-wych i wykszta?cenia ogólnego doros?ych (Dz.U Nr 103, poz. 472 z pó?. zmianami) sta-nowi si?, co nast?puje:

Przepisy ogólne

§ 1
Przepisy zarz?dzenia stosuje si? do pracowni-ków nie b?d?cych nauczycielami akademicki-mi.
§ 2
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykszta?cenia ogólnego w formach szkolnych i pozaszkolnych mo?e by? reali-zowane na podstawie skierowania uczelni lub bez takiego skierowania.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1 wy-daje w?a?ciwy prorektor nadzoruj?cy spra-wy kadrowe po zasi?gni?ciu opinii bezpo?-redniego prze?o?onego oraz dziekana lub dyrektora administracyjnego, uwzgl?dnia-j?c mo?liwo?ci finansowe, organizacyjne oraz potrzeby kadrowe wykorzystania no-wo nabytych kwalifikacji pracownika.

Kszta?cenie w formach szkolnych
§ 3
1.  Pracownikowi, który podejmuje nauk? w szkole ponadpodstawowej i szkole wy?-szej na podstawie skierowania rektora, przys?uguj? urlop szkoleniowy i zwolnie-nia z cz??ci dnia pracy w wymiarach okre?lonych w § 6, p?atne wed?ug zasad obowi?zuj?cych przy obliczaniu wynagro-dzenia za urlop wypoczynkowy.
2.  Rektor mo?e przyzna? pracownikowi,  o którym mowa w ust. 1, dodatkowe ?wiadczenia, a w szczególno?ci:
1) zwróci? koszty przejazdu, zakwatero-wania i wy?ywienia na zasadach obo-wi?zuj?cych przy podró?ach s?u?bo-wych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa si? w innej miejscowo?ci ni? miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika,
2) pokry? koszty podr?czników i innych materia?ów szkoleniowych,
3) pokry? op?aty za nauk?, pobierane przez szko??,
4) udzieli? dodatkowego urlopu szkole-niowego.
3.  W przypadku powtarzania semestru (roku) nauki z powodu niezadowalaj?cych wyni-ków w nauce rektor mo?e odmówi? udzielania ?wiadcze?, o których mowa w ust. 1 i 2, przez okres powtarzania se-mestru (roku) nauki.
4.  Pracownik podejmuj?c nauk? w Uniwersy-tecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie mo?e otrzyma? zwolnienie z czesnego          za nauk? do wysoko?ci  50%, je?eli kieru-nek studiów jest zgodny lub pokrewny          z wykonywan? prac? w Uniwersytecie.
5.  Rektor w uzasadnionych przypadkach, po-dyktowanych interesem Uniwersytetu mo-?e wyrazi? zgod? na pokrycie  przez Uni-wersytet czesnego za nauk? do 100%.
§ 4
1.  Pracownikowi podejmuj?cemu nauk? w szkole bez skierowania rektora mo?e by? udzielony bezp?atny urlop i zwolnienie z cz??ci dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomi?dzy praco-dawc? i pracownikiem.
2.  Okres bezp?atnego urlopu, o którym mowa w ust. 1, wlicza si? do okresu zatrudnienia w Uniwersytecie w zakresie wszelkich uprawnie? wynikaj?cych z Kodeksu pracy.
§ 5
1.  Rektor zawiera z pracownikiem umow? okre?laj?c? wzajemne prawa i obowi?zki stron.
2.  Pracownik, który otrzyma? od uczelni ?wiadczenia, o których mowa w § 3,         i w trakcie nauki lub po jej uko?czeniu w terminie okre?lonym w umowie, nie d?u?szym ni? 3 lata:
1) rozwi??e stosunek pracy za wypowie-dzeniem,
2) z którym pracodawca rozwi??e stosu-nek pracy bez wypowiedzenia z jego winy,
jest obowi?zany do zwrotu kosztów ponie-sionych przez Uniwersytet na jego nauk? w wysoko?ci proporcjonalnej do czasu pra-cy po uko?czeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki, chyba ?e rektor pracy od-st?pi od ??dania zwrotu kosztów w cz??ci lub w ca?o?ci.
3.  Pracownik, który otrzyma? od Uniwersy-tetu ?wiadczenia, o których mowa w § 3, jest obowi?zany na wniosek rektora    do zwrotu kosztów tych ?wiadcze? w cz?-?ci lub ca?o?ci, je?eli bez uzasadnionych przyczyn przerwie nauk? w szkole lub jej nie podejmie.
4.  Pracownik nie ma obowi?zku zwrotu kosz-tów, o których mowa w ust. 2, mimo roz-wi?zania stosunku pracy, je?eli zosta?o ono spowodowane:
1) szkodliwym wp?ywem wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, stwier-dzonym orzeczeniem lekarskim wyda-nym w trybie odr?bnych przepisów,          w razie gdy pracodawca nie przeniós? go do innej pracy odpowiedniej ze wzgl?du na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,
2) brakiem mo?liwo?ci dalszego zatrud-nienia ze wzgl?du na inwalidztwo lub utrat? zdolno?ci do wykonywania do-tychczasowej pracy.
§ 6
1.  Wymiar urlopu szkoleniowego dla pra-cownika skierowanego, przyst?puj?cego do egzaminów ko?cowych, w tym egzami-nów eksternistycznych, w szko?ach ponad-podstawowych wszystkich typów wynosi    6 dni roboczych.
2.  Pracownikowi skierowanemu, który   po uko?czeniu szko?y ponadpodstawowej przyst?puje do egzaminu dojrza?o?ci, przy-s?uguje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych.
3.  Pracownikowi skierowanemu, który podej-muje nauk? w szkole wieczorowej, przy-s?uguj? zwolnienia z cz??ci dnia pracy nie przekraczaj?ce 5 godzin tygodniowo, je?eli czas pracy nie pozwala na pun-ktualne przybycie na zaj?cia.
4.  Pracownikowi skierowanemu, który po-dejmuje nauk? w szkole ponadpodsta-wowej systemem zaocznym, przys?uguje urlop szkoleniowy w ka?dym roku szkol-nym w wymiarze do 12 dni roboczych, przeznaczony na udzia? w zaj?ciach obowi?zkowych (konsultacjach).
5.  Wymiar urlopu szkoleniowego w ka?dym roku studiów w szkole wy?szej, przezna-czonego na udzia? w obowi?zkowych zaj?ciach oraz przygotowanie si? i przy-st?pienie do egzaminów, wynosi dla pra-cownika skierowanego:
1) na studia wieczorowe - 21 dni robo-czych,
2) na studia zaoczne - 28 dni roboczych.
6.  W ostatnim roku studiów, o których mowa w ust. 5, pracownikowi skierowanemu przys?uguje dodatkowo 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie si? i przyst?pienie do egza-minu magisterskiego (dyplomowego).
7.  Urlop szkoleniowy lub zwolnienie z cz??ci dnia pracy dla pracownika skierowanego ucz?cego si? w systemie mieszanym wy-nosi:
1) w cz??ci przewidzianej na kszta?cenie w systemie dziennym - na czas trwania obowi?zkowych zaj??,
2) w cz??ci przewidzianej na kszta?cenie w systemie wieczorowym i zaocznym - w wymiarze proporcjonalnym do czasu trwania nauki w danym syste-mie.
Kszta?cenie, dokszta?canie i doskonalenie
w formach pozaszkolnych
§ 7
1.  Podstawowymi formami kszta?cenia, do-kszta?cania, a tak?e doskonalenia w for-mach pozaszkolnych s?:
1) studia podyplomowe,
2) kursy,
3) seminaria.
2.  W miar? potrzeby mog? by? równie? orga-nizowane inne formy, np. sta?e zawodowe, sta?e specjalizacyjne, praktyki zawodowe, samokszta?cenie kierowane itp.
§ 8
1.  Pracownikowi podnosz?cemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych  na podstawie skierowania rektora przys?u-guje urlop szkoleniowy na udzia? w obo-wi?zkowych zaj?ciach oraz zwolnienie z cz??ci dnia pracy w wymiarze okre?lo-nym w § 9, p?atne wed?ug zasad obowi?zu-j?cych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
2.  Przepisy § 5 stosuje si? odpowiednio,        z tym ?e zawarcie umowy nie jest konie-czne w przypadku, gdy rektor nie uzale?-nia wydania pracownikowi skierowania          w celu kszta?cenia, dokszta?cania lub dos-konalenia w formach pozaszkolnych   od zobowi?zania si? pracownika do prze-pracowania okre?lonego czasu w Uniwer-sytecie po uko?czeniu nauki, a w razie nie-dotrzymania zobowi?zania - do zwrotu cz??ci lub ca?o?ci kosztów poniesionych          na ten cel przez uczelni?.
3.  Pracownik podnosz?cy kwalifikacje w for-mach pozaszkolnych na podstawie skiero-wania rektora, który nie podejmie lub przerwie nauk? bez uzasadnionych przy-czyn, jest obowi?zany zwróci? cz??? lub ca?o?? kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
§ 9
1.  Wymiar urlopu szkoleniowego na udzia?     w obowi?zkowych zaj?ciach w ci?gu ca?e-go okresu trwania nauki na studiach pody-plomowych zaocznych wynosi dla pracow-nika skierowanego do 28 dni roboczych.
2.  Wymiar urlopu szkoleniowego przezna-czonego na przygotowanie si? i przyst?pie-nie do egzaminów ko?cowych dla pracow-nika skierowanego na:
1) wieczorowe i zaoczne studia podyplo-mowe,
2) kursy wieczorowe i zaoczne oraz se-minaria,
3) samokszta?cenie kierowane,
wynosi do 6 dni roboczych i ustalany jest przez zak?ad pracy w zale?no?ci od czasu trwania szkolenia i egzaminów.
3.  Wymiar urlopu szkoleniowego przezna-czonego na udzia? w obowi?zkowych konsultacjach dla pracownika skierowane-go na kursy zaoczne wynosi do 2 dni roboczych w miesi?cu.
4.  Wymiar urlopu szkoleniowego przezna-czonego na udzia? w konsultacjach dla pra--cownika skierowanego, odbywaj?cego sa-mokszta?cenie kierowane, wynosi do 3 dni roboczych w ca?ym okresie samokszta?ce-nia.
5.  Pracownikowi skierowanemu na wieczoro-we studia podyplomowe oraz na kursy i se-minaria przys?uguje zwolnienie z cz??ci dnia pracy nie przekraczaj?ce 5 godzin ty-godniowo, je?eli czas pracy nie pozwala    na punktualne przybycie na zaj?cia.
6.  Pracownik podejmuj?c nauk? w Uniwer-sytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olszty-nie na studiach podyplomowych mo?e otrzyma? zwolnienie z czesnego za nauk? do wysoko?ci 50%, je?eli kierunek stu-diów podyplomowych jest zgodny lub po-krewny z wykonywan? prac? w Uniwersy-tecie.
7.  Rektor w uzasadnionych przypadkach, po-dyktowanych interesem Uniwersytetu mo-?e wyrazi? zgod? na pokrycie czesnego      za nauk? na studiach podyplomowych  do 100%.
§ 10
Pracownikowi podejmuj?cemu nauk? w for-mach pozaszkolnych bez skierowania mo?e by? udzielony urlop bezp?atny i zwolnienie          z cz??ci dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia mi?dzy rektorem i pracownikiem. Przepis § 4 ust. 2 stosuje si? odpowiednio.
§ 11
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  22

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie: utworzenia dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplina: kszta?towanie ?rodo-wiska.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach nauko-wych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-tule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rol-nictwa tworzy si? dzienne studia doktoranckie w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplina: kszta?towanie ?rodowiska.

§ 2
Studia trwaj? osiem semestrów i przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych tytu? zawodowy ma-gistra, magistra in?yniera, lekarza lub inny równorz?dny.

§ 3
Program studiów doktoranckich oraz regula-min studiów ustala Rada Wydzia?u, okre?laj?c liczb? zaj?? obowi?zkowych, liczb? obowi?z-kowych egzaminów i zalicze?.

§ 4
Zasady organizacji studiów doktoranckich okre?la Zarz?dzenie nr 28 Rektora Uniwersyte-tu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie organizacji studiów doktoranckich.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od 1 pa?dziernika 2004 r.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  23

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie: zmiany  Zarz?dzenia  nr  28 Rek-tora  UWM  z  dnia  1  lipca  2003 r.  w spra-wie organizacji studiów doktoranckich.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach nauko-wych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-tule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W Zarz?dzeniu Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia     1 lipca 2003r. w sprawie organizacji studiów doktoranckich, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „W Uniwersyte-cie  Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie prowadzone s? dzienne studia doktoran-ckie w dziedzinach: nauki biologiczne, na-uki rolnicze, nauki weterynaryjne, nauki techniczne w dyscyplinach (odpowiednio): biologia, agronomia, kszta?towanie ?rodo-wiska, zootechnika, technologia ?ywno?ci i ?ywienia, weterynaria, geodezja i karto-grafia oraz rybactwo na Wydzia?ach (od-powiednio): Biologii, Kszta?towania ?ro-dowiska i Rolnictwa, Bioin?ynierii Zwie-rz?t, Nauki o ?ywno?ci, Medycyny Wete-rynaryjnej, Geodezji i Gospodarki Przes-trzennej oraz Ochrony ?rodowiska i Ry-bactwa.„
2) w § 2 po ust.1 dodaje si? ust. 11 w brzmie-niu: „11. Kryteria naboru na studia dokto-ranckie, podane do wiadomo?ci publicznej, co  najmniej na 3 miesi?ce przed terminem rozpocz?cia studiów uwzgl?dnia? powin-ny:
1) preferencje dla kandydatów ze ?redni? ocen ze studiów co najmniej 4,0 oraz wynik uko?czenia studiów na dyplo-mie z ocen? bardzo dobry lub dobry;
2) zbie?no?? uko?czonego kierunku stu-diów z dziedzin? i dyscyplin? nauko-w? w zakresie których b?d? realizowa-ne studia doktoranckie;
3) pisemn? zgod? przysz?ego opiekuna naukowego i kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej, uwzgl?dniaj?-ca mo?liwo?ci finansowe i merytory-czne realizacji bada?;
4) egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie której b?d? reali-zowane studia doktoranckie;
5) znajomo?? j?zyka obcego nowo?yt-nego dla kandydatów z dziedziny nauk humanistycznych oraz z j?zyka angiel-skiego dla kandydatów z pozosta?ych dziedzin nauki – potwierdzon? egza-minem (pisemnym i ustnym) lub odpo-wiednim certyfikatem.”
3) W § 2 po ust.11 dodaje si? ust. 12 w brzmieniu: „12. Rada wydzia?u mo?e wpro-wadzi? dodatkowe kryteria naboru na stu-dia doktoranckie”.
4) W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na podstawie wniosku rady wydzia?u, uwzgl?-dniaj?cego polityk? kadrow? wydzia?u i uczelni, rozwój naukowy oraz mo?liwo-?ci finansowe wydzia?u – Rektor po zasi?-gni?ciu opinii Senatu do 30 czerwca ka?-dego roku zatwierdza rodzaje studiów oraz limity naboru na studia doktoranckie funkcjonuj?ce w zakresie dziedzin i dyscy-plin wymienionych w § 1”.
5) w § 3 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Studia doktoranckie przygoto-wuj? do uzyskania stopnia doktora.”
6) w § 3 skre?la si? ust. 11 i ust.12.
7) w § 4 dodaje si? ust. 11 w brzmieniu: „11. Uczestnik studiów doktoranckich, który uzyska? zgod? na przed?u?enie studiów,          a nie z?o?y? rozprawy doktorskiej w wyz-naczonym terminie, pokrywa koszty prze-wodu ze ?rodków w?asnych”.
8) w § 5 ust. 3 pkt  2. otrzymuje brzmienie: „2) terminowe zaliczanie zaj?? i sk?adanie egzaminów doktorskich w okresie trwania studiów. Doktorant ma obowi?zek z?o?y? wniosek o otwarcie przewodu doktorskie-go najpó?niej do ko?ca 5 semestru stu-diów.”
9) W § 5 ust. 3 dodaje si? pkt 10. w brzmie-niu: „10) z?o?enie po up?ywie 1,5 roku od rozpocz?cia studiów doktoranckich wnios-ku o grant promotorski”.
10) w § 5 ust. 3 dodaje si? pkt 11. w brzmie-niu: „11) opublikowanie lub z?o?enie do druku co najmniej jednej oryginalnej pracy lub wi?kszej liczby, okre?lonej przez rad? wydzia?u.”
11) W § 5 ust. 3 dodaje si? pkt 12. w brzmie-niu: „12) z?o?enie o?wiadczenia dotycz?-cego wykonywania pracy zawodowej”.
12) w § 5 ust. 3 dodaje si? pkt 13. w brzmie-niu: „13) odbycie w trakcie studiów dokto-ranckich krótkoterminowego sta?u zagra-nicznego lub krajowego”.
13) W § 7  ust. 2 dodaje si? pkt. 5. w brzmie-niu: „5) akceptowanie tematów prac dok-torskich w wersji roboczej”.
14) W § 7 dodaje si? ust. 3 w brzmieniu:   „3. Rady wydzia?ów nie powinny powie-rza? funkcji opiekuna  naukowego (promo-tora) tym nauczycielom akademickim, któ-rych doktoranci nie uko?czyli studiów  doktoranckich w terminie ustawowym”.
15) W § 9 ust. 2 dodaje si? pkt 13. w brzmie-niu: „13) organizowanie raz w roku semi-nariów wydzia?owych, na których prezen-towane s? wyniki bada? informuj?ce o roz-woju naukowym doktorantów”.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  24

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 maja 2004 roku


w sprawie: zasad studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385  z po?n.zm.)    i § 1 ust. 6 Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem dziennym” – które stanowi? za??cznik 1 do niniejszego Zarz?dze-nia.

§ 2
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem zaocznym” – które stanowi? za??cznik 2 do niniejszego Zarz?dze-nia.

§ 3
1. Zasady studiowania w charakterze wolne-go s?uchacza, obowi?zuj? w roku akade-mickim 2004/2005.
2. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik Nr 1
do Zarz?dzenia Rektora Nr 24
z dnia 26 maja 2004 r.
 


Zasady studiowania
w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim
w Olsztynie
w charakterze wolnego s?uchacza
na studiach prowadzonych
systemem dziennym, w roku akademickim 2004/2005.

1. Wolnym s?uchaczem mo?e zosta? kandy-dat, który:
a) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego, przyst?pi? do egza-minu, zda? egzamin wst?pny i nie zo-sta? przyj?ty na dany kierunek studiów z powodu braku miejsc;
b) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego (na kierunkach, na których obowi?zuje tylko konkurs ?wiadectw) i nie zosta? przyj?ty na da-ny kierunek studiów z powodu braku miejsc lub uzyska? ?redni? ocen  (na ?wiadectwie) z przedmiotów obj?-tych post?powaniem kwalifikacyjnym poni?ej 3,0;
c) przyst?pi? do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych (na stu-diach magisterskich uzupe?niaj?cych)     i nie zosta? przyj?ty na studia z powo-du braku miejsc.
2. Rektor podejmuje decyzj? o dopuszczeniu do studiowania w charakterze wolnego s?u-chacza, na pisemn? pro?b? kandydata z?o-?on? do Uczelnianej Komisji Rekrutacyj-nej.
3. Wolny s?uchacz ma prawo:
a) uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycz-nych,
b) uzyskiwania zalicze?,
c) zdawania egzaminów,
d) korzystania z biblioteki
4. Wolny s?uchacz zobowi?zany jest do prze-strzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.
5. Wolny s?uchacz nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu. Potwierdzenie zda-nych egzaminów i zalicze? uzyskuje  w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez w?a?ciwy dziekanat. Nie otrzymuje równie? pomocy materialnej (stypendium, miejsca w domu studenckim, zapomogi, dop?aty do wy?ywienia w sto?ówce stu-denckiej).
6. Po uzyskaniu wszystkich zalicze? i zdaniu w terminie egzaminów obowi?zuj?cych          na I semestrze – wolny s?uchacz zostaje przyj?ty w poczet studentów II semestru. Decyzj? podejmuje dziekan wydzia?u.
7. Rektor mo?e podj?? decyzj? o przyj?ciu wolnego s?uchacza w poczet studentów          w terminie wcze?niejszym od ustalonego w pkt. 6 niniejszych Zasad.
8. Wolnemu s?uchaczowi nie przys?uguje prawo do zdawania egzaminu komisyjnego oraz ubiegania si? o warunkowe zaliczenie I semestru.
9. Wolny s?uchacz, który nie zaliczy w ter-minie I semestru – zostaje skre?lony z listy wolnych s?uchaczy danego kierunku stu-diów.
10. Odbywanie studiów w charakterze wolne-go s?uchacza jest odp?atne. Op?ata wynosi ....... z? i powinna by? wniesiona najpó?niej do 23 sierpnia 2004 roku na konto danego wydzia?u. Na dowodzie wp?aty w pozycji       – „tytu? wp?aty” umie?ci? dopisek: „wolny s?uchacz” i poda? nazw? wydzia?u. Po-wy?sza op?ata nie podlega zwrotowi   po dniu 24 sierpnia 2004 roku.
11. Kandydaci dopuszczeni do studiowania          w charakterze wolnego s?uchacza zobo-wi?zani s? do potwierdzenia zamiaru pod-j?cia nauki w Uniwersytecie w terminie      do 23 sierpnia 2004 roku. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:*
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem dziennym, w roku akademickim 2004/2005”, opatrzone w?asnor?cz-nym (czytelnym) podpisem kandyda-ta.
b) Dowód wniesionej op?aty za studio-wanie w charakterze wolnego s?ucha-cza.

Przyjmuj? powy?sze zasady
i wyra?am zgod? na podj?cie studiów
w charakterze wolnego s?uchacza

..............................................................
(czytelny podpis wolnego s?uchacza)  
Data: ........................................  2004 rok
 (miesi?c s?ownie)
P O U C Z E N I E

* Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyzna-czonym terminie wy?ej wymienionych dokumen-tów powoduje skre?lenie kandydata z listy dopusz-czonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Uchwa?a Nr 110 Senatu Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listo-pada 2003 roku w sprawie zasad i trybu przyj-mowania kandydatów na I rok studiów dzien-nych w Uniwersytecie w 2004 roku.
2. Zarz?dzenie Nr 19 Rektora Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie odp?atno?ci za zaj?-cia dydaktyczne w Uniwersytecie w roku aka-demickim 2004/2005.

 

Za??cznik Nr 2
do Zarz?dzenia Rektora Nr 24
z dnia 26 maja 2004 r.


 
Zasady studiowania
w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim
w Olsztynie
w charakterze wolnego s?uchacza
na studiach prowadzonych
systemem zaocznym, w roku akademickim 2004/2005.

1. Wolnym s?uchaczem mo?e zosta? kandy-dat, który:
a) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego, przyst?pi? do egza-minu, zda? egzamin wst?pny i nie zo-sta? przyj?ty na dany kierunek studiów z powodu braku miejsc;
b) zosta? dopuszczony do post?powania kwalifikacyjnego (na kierunkach, na których obowi?zuje tylko konkurs ?wiadectw) i nie zosta? przyj?ty na da-ny kierunek studiów z powodu braku miejsc;
c) przyst?pi? do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych lub z?o-?y? egzamin wst?pny z wynikiem po-zytywnym (na studiach magisterskich uzupe?niaj?cych) i nie zosta? przyj?ty na studia z powodu braku miejsc;
2. Rektor podejmuje decyzj? o dopuszczeniu do studiowania w charakterze wolnego s?u-chacza, na pisemn? pro?b? kandydata z?o-?on? do Uczelnianej Komisji Rekrutacyj-nej.
3. Wolny s?uchacz ma prawo:
a) uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycz-nych,
b) uzyskiwania zalicze?,
c) zdawania egzaminów,
d) korzystania z biblioteki.
4. Wolny s?uchacz zobowi?zany jest do prze-strzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.
5. Wolny s?uchacz nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu. Potwierdzenie zda-nych egzaminów i zalicze? uzyskuje  w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez w?a?ciwy dziekanat.
6. Po uzyskaniu wszystkich zalicze? i zdaniu w terminie egzaminów obowi?zuj?cych         na I semestrze – wolny s?uchacz zostaje przyj?ty w poczet studentów II semestru. Decyzj? podejmuje dziekan wydzia?u.
7. Rektor mo?e podj?? decyzj? o przyj?ciu wolnego s?uchacza w poczet studentów         w terminie wcze?niejszym od ustalonego w pkt. 6 niniejszych Zasad.
8. Wolnemu s?uchaczowi nie przys?uguje prawo do zdawania egzaminu komisyjnego oraz ubiegania si? o warunkowe zaliczenie I semestru.
9. Wolny s?uchacz, który nie zaliczy w termi-nie I semestru – zostaje skre?lony z listy wolnych s?uchaczy danego kierunku stu-diów.
10. Odbywanie studiów w charakterze wolne-go s?uchacza jest odp?atne. Op?ata wynosi ....... z? i powinna by? wniesiona najpó?niej do 6 wrze?nia 2004 roku na konto wydzia-?u. Na dowodzie wp?aty w pozycji – „tytu? wp?aty” umie?ci? dopisek: „wolny s?u-chacz” i poda? nazw? wydzia?u. Powy?sza op?ata nie podlega zwrotowi po dniu    7 wrze?nia 2004 roku.
11. Kandydaci dopuszczeni do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza zobo-wi?zani s? do potwierdzenia zamiaru pod-j?cia nauki w Uniwersytecie w terminie    do 6 wrze?nia 2004 roku. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:*
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie    w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem za-ocznym, w roku akademickim         - 2004/2005”, opatrzone w?asnor?-cznym (czytelnym) podpisem kandy-data.
b) Dowód wniesionej op?aty za studiowa-nie w charakterze wolnego s?uchacza.

Przyjmuj? powy?sze zasady
i wyra?am zgod? na podj?cie studiów
w charakterze wolnego s?uchacza

..............................................................
(czytelny podpis wolnego s?uchacza)  
Data: ........................................  2004 rok
 (miesi?c s?ownie)
P O U C Z E N I E

* Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyzna-czonym terminie wy?ej wymienionych dokumen-tów powoduje skre?lenie kandydata z listy dopusz-czonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.


PODSTAWA PRAWNA:
1. Uchwa?a Nr 111 Senatu Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listo-pada 2003 roku w sprawie zasad i trybu przyj-mowania kandydatów na I rok studiów zaocz-nych w Uniwersytecie w 2004 roku.
2. Zarz?dzenie Nr 19 Rektora Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia   24 maja 2004 roku w sprawie odp?atno?ci  za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie, w ro-ku akademickim 2004/2005.


Zarz?dzenie Nr  25

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2004 roku


w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Podstawy modelowania informacji geograficznej”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm., Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?n.zm. oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stano-wi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przes-trzennej tworzy si? studia podyplomowe    w zakresie: „Podstawy modelowania infor-macji geograficznej”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest          w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.   z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  26

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2004 roku


w sprawie: wykonania zada? obronnych uczelni.

NIEPUBLIKOWANE

Decyzje Rektora


 
Decyzja Nr 7

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2004 roku


w sprawie: ramowej organizacji roku aka-demickiego 2004/2005 na studiach dzien-nych, wieczorowych, zaocznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowi?ce-go za??cznik do Uchwa?y Nr 6 Senatu UWM    w Olsztynie z 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? ramow? organizacj? roku akade-mickiego 2004/2005, jak w za??czniku do ni-niejszej decyzji.

§ 2
Dopuszcza si? inne terminy sesji egzaminacyj-nych ustalone przez kierownictwa wydzia?ów dla studentów studiów zaocznych, którzy roz-poczn? zaj?cia dydaktyczne wcze?niej ni? w pa?dzierniku 2004 roku.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik do Decyzji Rektora Nr 7
z dnia 24 maja 2004 r.

Ramowa organizacja
roku akademickiego 2004/2005
na studiach dziennych, wieczorowych
i zaocznych

Semestr Data
Uczelniana i wydzia?owe
inauguracje roku akademickiego 1- 2.10.2004r.
semestr zimowy zaj?cia dydaktyczne 4.10.2004r. – 23.12.2004r.*
 wakacje zimowe 24.12.2004r. – 31.12.2004r.
 zaj?cia dydaktyczne 3.01.2005r.- 22.01.2005r.
 sesja egzaminacyjna zimowa 24.01.2005r.- 5.02.2005r.
 sesja egzaminacyjna
zimowa-poprawkowa 7.02.2005r.- 12.02.2005r.
semestr  letni zaj?cia dydaktyczne 14.02.2005r.- 23.03.2005r.
 wakacje wiosenne 24.03.2005r.- 30.03.2005r.
 zaj?cia dydaktyczne 31.03.2005r.- 3.06.2005r**.
 sesja egzaminacyjna letnia 4.06.2005r.- 17.06.2005r.
 wakacje, praktyki wakacyjne 18.06.2005r.- 23.09.2005r.
 sesja egzaminacyjna
jesienna-poprawkowa 1.09.2005r.- 14.09.2005r.
* w tym 2.11.2004 r. (wtorek) – dzie? rektorski
** w tym 2.05.2005 r. (poniedzia?ek) – dzie? rek-torski


Decyzja Nr 8

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2004 roku


w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Po?wiadczania Znajomo?ci J?zyka Obcego.

Na podstawie art. 49 ust.3 pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) oraz Zarz?dzenia Nr 18 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie  z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie egzaminów z j?zyka obcego nowo-?ytnego dla kandydatów ubiegaj?cych si? o za-trudnienie na stanowisku adiunkta lub przyj?-cie na studia doktoranckie, stanowi si? co nas-t?puje:

§ 1
Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Po?wiad-czania Znajomo?ci J?zyka Obcego w sk?adzie:
Przewodnicz?cy
- prof..dr hab. Gabriel FORDO?SKI
Wiceprzewodnicz?cy
- dziekan odpowiedniego wydzia?u
Wiceprzewodnicz?ca - mgr Anna Sobota
Cz?onkowie – Egzaminatorzy
J?zyk angielski:
- mgr  Maria Siemionek
- mgr Wioletta Bruzda
- mgr Beata Podwysocka
J?zyk francuski:
- mgr  Irena Sejur-Ma?ecka
- mgr Irena Stach
- mgr Edward Dolecki
J?zyk niemiecki:
- mgr  Maria Kliglich-Nawrocka
- mgr Marianna Supady
- mgr Hanna Sawicka
J?zyk rosyjski:
- mgr  Nina Zieli?ska
- mgr Irena Migasiuk
- mgr Zenon Procyk

§ 2
1. Posiedzenia Komisji odbywaj? si? w ter-minach ustalonych przez Prorektora nad-zoruj?cego sprawy kadrowe
2. Obs?ug? organizacyjn? posiedze? Komisji  zapewnia Studium J?zyków Obcych.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 9

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 czerwca 2004 roku


w sprawie: wynagradzania cz?onków Uczel-nianej Komisji Rekrutacyjnej oraz cz?on-ków Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) stosownie do rozpo-rz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej   26 wrze?nia 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowni-ków uczelni pa?stwowych (Dz.U. Nr 107, poz. 1182 z pó?n.zm.), stanowi si?, co nast?puje:


§ 1
Nauczycielom akademickim bior?cym udzia? w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2004/2005 roku, przys?ugu-je wynagrodzenie:
1. przy liczbie kandydatów do 2000 osób
- przewodnicz?cy 332,00 z?
- sekretarz 299,00 z?
- pozostali cz?onkowie 133,00 z?
2. przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób
- przewodnicz?cy 631,00 z?
- sekretarz 568,00 z?
- pozostali cz?onkowie 252,00 z?
3.  przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób
- przewodnicz?cy 931,00 z?.
- sekretarz 838,00 z?
- pozostali cz?onkowie 372,00 z?

§ 2
Nauczycielom akademickim, bior?cym udzia? w pracach Wydzia?owej (Kierunkowej) Ko-misji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2004/2005 roku, przys?uguje wynagrodzenie:
1. przy liczbie kandydatów do 200 osób
- przewodnicz?cy 332,00 z?
- sekretarz 299,00 z?
- pozostali cz?onkowie 133,00 z?
2. przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób
- przewodnicz?cy 631,00 z?
- sekretarz 568,00 z?
- pozostali cz?onkowie 252,00 z?
3. przy liczbie kandydatów ponad 400 osób
- przewodnicz?cy 931,00 z?.
- sekretarz 838,00 z?
- pozostali cz?onkowie 372,00 z?

§ 3
W przypadku powo?ania drugiego sekretarza Wydzia?owej lub Kierunkowej Komisji Rekru-tacyjnej, wynagrodzenie ka?dego sekretarza ustala si? wg zasad okre?lonych w § 2 oraz § 9.

§ 4
 Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 oblicza si? na podstawie liczby kandydatów, którzy przyst?pili do post?powania kwalifika-cyjnego (z?o?yli dokumenty).

§ 5
1. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunkach: matematyka, fi-lologia polska oraz pracy pisemnej testo-wej na kierunku filologia, sp. filologia germa?ska, sp. filologia angielska, egzami-nator otrzymuje wynagrodzenie w wyso-ko?ci:
1) przy liczbie - do 25 sprawdzonych prac 332,00 z?
2) przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac 631,00 z?
3) przy liczbie – powy?ej 50 sprawdzo-nych prac 931,00 z?
2. Za sprawdzenie pracy pisemnej - testowej jednego kandydata na pozosta?ych kierun-kach studiów, egzaminator otrzymuje wy-nagrodzenie w wysoko?ci:
1) przy liczbie - do 50 sprawdzonych prac 332,00 z?
2) przy liczbie 51-100 sprawdzonych prac 631,00 z?
3) przy liczbie – powy?ej 100 sprawdzo-nych prac 931,00 z?
3. W przypadku sprawdzenia jednej pracy pi-semnej przez kilku egzaminatorów,   ich ??czne wynagrodzenie nie mo?e by? wy?sze od okre?lonego dla danego prze-dzia?u.

§ 6
1. Za przeprowadzenie egzaminu ustnego    lub rozmowy kwalifikacyjnej ka?dego kandydata egzaminator otrzymuje wyna-grodzenie w wysoko?ci:
1) przy liczbie – do 25 przeprowadzo-nych egzaminów (ustnego lub rozmo-wy kwalifikacyjnej) 332,00 z?
2) przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów (ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej) 631,00 z?
3) przy liczbie – powy?ej 50 przeprowa-dzonych egzaminów (ustnego lub roz-mowy kwalifikacyjnej) 931,00 z?
2. Wynagrodzenie to mo?e by? wyp?acone tylko jednej osobie – egzaminatorowi pro-wadz?cemu egzamin lub rozmow? z dane-go przedmiotu, niezale?nie od liczby cz?onków komisji egzaminacyjnej.

§ 7
1. Za przeprowadzenie egzaminu  z umiej?t-no?ci praktycznych, cz?onkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymuj? wynagrodzenie w wysoko?ci:
1) przy liczbie – do 25 przeprowadzo-nych egzaminów praktycznych 332,00 z?
2) przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych 631,00 z?
3) przy liczbie – powy?ej 50 przeprowa-dzonych egzaminów praktycznych 931,00 z?

§ 8
Egzaminator bior?cy równocze?nie udzia?  w pracach Uczelnianej lub Wydzia?owej (Kie-runkowej) Komisji Rekrutacyjnej otrzymuje tylko jeden (wy?sze) z wynagrodze? wymie-nionych w § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7.

§ 9
Cz?onkowie Uczelnianej i Wydzia?owej (Kie-runkowej) Komisji Rekrutacyjnej nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, otrzymuj? wyna-grodzenie rycza?towe za powierzon? prac? w wysoko?ci odpowiadaj?cej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrze?eniem, ze prace te nie nale?? do obowi?zków pracownika i s? wyko-nywane poza obowi?zuj?cym pracownika wy-miarem czasu pracy. Wynagrodzenie wyp?aca-ne jest w formie dodatku z art. 117a ustawy   o szkolnictwie wy?szym z dnia 12 wrze?nia 1990 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.). Wykaz osób uprawnionych do tego wynagro-dzenia przedk?ada Przewodnicz?cy Komisji Rekrutacyjnej. Wykaz zatwierdza dziekan wy-dzia?u.

§ 10
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 10

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 czerwca 2004 roku


w sprawie: wnoszenia odp?atno?ci za egzami-ny z j?zyka obcego nowo?ytnego dla kandy-datów nie b?d?cych pracownikami Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie, ubiegaj?cych si? o stanowisko adiunkta lub przyj?cie na studia doktoranckie.

Na podstawie art. 49 ust 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) oraz Za-rz?dzenie Nr 18 Rektora Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie egzaminów     z j?zyka obcego nowo?ytnego dla kandydatów ubiegaj?cych si? o zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub przyj?cia na studia doktoranckie,  stanowi si? co nast?puje:
 
§ 1
Ustala si? op?at? za egzamin ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego wnoszon? przez kandy-data ubiegaj?cego si? o zatrudnienie na stano-wisku adiunkta w wysoko?ci 110 z?.

§ 2
Ustala si? op?at? za egzamin ustny i pisemny z j?zyka obcego nowo?ytnego wnoszon? przez kandydata ubiegaj?cego si? o przyj?cie na stu-dia doktoranckie w wysoko?ci 140 z?.

§ 3
Ustala si? op?at? za wydanie certyfikatu po?-wiadczaj?cego znajomo?? j?zyka obcego no-wo?ytnego w wysoko?ci 10 z?.

§ 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 3995 razy (w tym z UWM 401 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-11
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa